Dato: 11. marts 1826
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 11d Marts 1826.

Gode Andersen!

Jeg har atter været forkiølet som har hindret mig fra at besvare Deres siste Brev - Examen er som altid, jo gaaet fortræffelig? hvortil ieg lykønsker Dem og alle Deres venner, thi alle dele glæden med Dem gode Andersen - Det er mig ogsaa saa kiert at Rectoren læser saa meget med Dem, thi hvor vil Det ikke hielpe Dem og er et Bevis paa hans Velvillie for Dem. - jeg har ikke seet Oehlenschlager siden ieg fik Deres siste Brev, men saa snart Leilighed gives, skal ieg stræbe at faae Deres »0e i Sydhavet« ordnet med regtige Ark. - De spørger gode Andersen! hvem der er parodierede i 28d Januari? den første Aften / sagde man, thi ieg saae det ikke den aften / skal Stage have søgt at ligne en Herr Hiorthøj, og været heldig i sine Bestræbelser - men det blev ham forbuden; denne Herr Hiorthøj er ellers et højest ubetydelig, ukiendt Menneske; som ligger i dvale de Dage hvorpaa der ikke er Kirketieneste, men da, gaaer han, eller løber han, fra Kirke til Kirke - seer iøvrigt saa latterlig ud, at jeg nok kan tænke mig en som har talent derfor kan faae Lyst til at imitere Ham - andre veed ieg ikke er parodieret - men i smaae Kiøbstæderne veed man altiid mere, da Lediggaaende Correspondentere i Hovedstaden gierne Raporterer Løst og fast, hvad der er og ikke er, ect: - men den 28d Januari har ikke vundet halv saa meget bifald som Kong Salomon og Jørgen Hattemager - i aften gaaer en ny Tragoedie af en anonym Forfatter - »Sigur« man lover sig ikke meget af den - saa Gud hielpe os i det hele, med det gods Derectionen optager, eller modtager! og det de giver det stakkels Publicum, thi skiønt de hver anden uge giver 7 forestillinger er som oftest de 2 ikke værd at gaae efter, vel anoncerer de ofte gode Ting, men man kan være viss paa de forandrer det som oftest for en eller anden »inløben Omstændighed« som om de fortrød det gode de havde Lovet - ja, gode Andersen! mine Børn have regtignok Lovet mig selv at takke Dem for Deres smaae Breve, men det er nogen slemme Børn undertiden, de har den slemme vane at opsætte, og saaledes har de ogsaa i Dag - ikke opfyldt deres Løfte til mig - men det kommer nok engang - vi tænke ofte paa Dem gode Andersen, og tale om Dem - og glæde os at De igien i october kommer ind til Byen -

Nyt veed jeg ellers intet - Frøken Collins Kiereste Herr Drevsen - er i denne Tiid rejst til Frederits hvor han er bleven ansadt som Auditør - men hun er ret bedrøvet ved at savne Ham her -

Nu, gode Andersen! Lev vel - fra min Mand, mine Børn, min Svigerinde som fra mig selv, modtage De, de venskabeligste hilsener - ogsaa vilde De hilse De ædle Fuglesang og Madame Petersen fra Deres

hengivne Henriette Wulff

[ Udskrift:]

/S:T:/

Herr Andersen

Disipel i Slagelse lærde Skole

Logerer hos S:T: Herr Doctor Meisling

i Slagelse

betalt .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost