Dato: 25. marts 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Marts 1840.

Kjære Hr. Kronholm.

Tak. for Deres sidste venlige Skrivelse! Jeg bragte strax Heiberg den smukke Nytaarsgave, og han bad mig paa det hjerteligste at takke Dem for den! Mit Drama. «Mulatten» har da gjort en Lykke jeg ikke turde drømme om, især, da som De veed Molbeck aldeles havde forkastet det, ja han driver det endnu saa vidt at han ikke har bevaaned en eneste Forestilling, skjøndt han er Theater Directeur. Paa Løverdag kommer Kongen at see Stykket og det er allerede paa anden Omgang det gives for Abonenterne. Første Oplag er i nogle faae Uger bleven udsolgt og et nyt udkommet, jeg tager mig den Frihed at sende Dem et Exemplar og glæder mig meget til at høre hvad Indtryk det har gjordt paa Dem. De viser mig maaske den store Venlighed at besørge de medfølgende: det ene er bestemt for Hr. Lilja, som saa smukt og venligt besang den danske Digter [Brev], det vil fornøie mig om jeg fik et lille Brev fra ham, det andet Exemplar er til Hr. Hjerta i Stockholm, Udgiveren af Aftonbladet, det var mig om at gjøre at han fik det saa snart mueligt; han har talt om at faae det oversat paa svensk og bragt paa Scenen, maaske Hr. Lilja kunde faae Lyst dertil. Hvad Billedbog uden Billeder angaar, vilde jeg spørge Dem om De ikke har Lyst til, i Manuskript at faae fem Billeder til da. vil den svenske Oversættelse blive liig den tydske, i den er der nemlig fem og tyve, saa snart jeg hører fra Dem, kan De faae det par Blade tilsendt. Det ord: «Ankekok», som De spørger om, maa beholdes i svensk, det er nemlig den almindelige Benævnelse for Hexemestre i Grønland, det er liigt med det tydske Zauberer: Troldmand. Lev nu vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm