Dato: 30. juli 1824
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 30d July 1824 -

Gode Andersen!

Jeg har gierne i denne Tiid vildet skrive Dem til men ieg har havt saa saare liden Tiid; i gaar kom min Mand atter paa Rheden med Cadet-Fregatten op; bragte hans højhed Prins Christian tilbage fra Bornholm - men er atter igien i Dag for at fuldende Togtet i Østersøen - og medens han med begge vore Sønner ere der, have vi besluttet, - mine Døttre og jeg - at vi tage til Petersgaard for at profitere af Landet i den Tiid vi ellers skulde være eene her i Byen. - De sist meddeelte Breve fra Etatsraad Collin og Guldberg, fornøyede det mig ret at læse, især vil ieg anbefale Dem ret ofte at giennemlæse den førstes, for deri at gientage for Dem selv, den ædle, Retskafne, sindige og erfarne Mands Raad til Dem, med tak at han mener Dem det saa vel, og at det er faldet i Deres Lod at kunde henvende Dem til saadan en Mand - han er io ogsaa tilfreds med Dem, og opmuntrer Dem, lad dette opretholde Deres Mod, og Lede Deres Skridt - og læs det derfor ofte og naar de er forsøgt - om De tager til Odense i Deres Ferie veed ieg endnu ikke men ønsker Dem stedse held og tilfredshed - sist i August komme vi her tilbage igien -

Modtag indlagte til en lille adspredelse i Deres Ferier af Deres beredvillie

Henriette Wulff

[Udskrift:]

Til Herr H:C: Andersen

Dicipel i Slagelse lærde Skole

Logerer hos S:T: Madame Henneberg i Slagelse -

betalt -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost