Dato: 31. januar 1824
Fra: Chr. Henr. Iversen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S.T.

Hr. H. C. Andersen

Discipel i Slagelse lærde Skole, logerende hos Frue Henneberg

Hermed en liden Rulle i graae Pap, hvori Tryksager Mk H. C. A. Slagelse

Odense 31 Jan. 1824

Kjære Hr. Andersen

Enhver Efterretning om Deres Velgaaende glæder mig og alle Mine inderligen, og især det skjønne Vidnesbyrd af Deres Rector om den heldige Fremgang De gjør i Deres Studeringer, som maae være Dem en heldig Opmuntring. Jeg gik, som Patient, fra det Gamle ind i det nye Aar, som ved mit meget daglige Arbejde, kun levnede mig liden Tid til at læse Deres Manuscript igjennem; Imidlertid læste jeg dog hist og her Noget, som glædede mig paa Deres Vegne. Men, kjære Ven! De adresserer sig i Henseende til Trykningen af Deres Manuscript ganske til den U rette; thi i mere end 30 Aar har jeg været ude af al Connexion med Boghandlere, da jeg fra den Tid opgav Boghandelen, og ikke trykkede noget mere paa eget Forlag, heller ikke kan paatage mig at trykke Noget for andre formedelst at jeg ikke holder flere Folk i Trykkeriet end til Avisens Befordring fornøden. Skulle De faae det anbragt, maae det være hos en af Kbhvns unge Boghandlere, der ikke endnu har forbrændt sig Fingrene paa formange Forlags - Artikler.

Deres Manuscript følger i vedfølgende Pakke. Lev vel! Gid det fremdeles maa gaae Dem efter Ønske! og at De stedse maae conservere Deres høje Velyndere! Alle Mine hilse Dem venskabeligst.

Jomfrue Melchior som de saae her sidst, er nu i Callundborg hos sin Moder. Hun har haft den Sorg i Sommer at miste, ved Døden, en kjær Søster og d. 18de Decbr. sin Fader, som var det værste Stød.

Stedse er jeg med sand Venskab

Deres

Iversen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus