Dato: 23. august 1823
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

August 23

Hvi, kjære Andersen! skulle jeg som De skriver, blive vred, at De sendte mig nogle venlige Linier? Nei visseligen, glædet har De mig, glædet Mine, som det atter vorder saa megen sand Glæde at see, det gaaer Dem saa vel, som jeg af Hjertet ønsker; at see, De vinder den magt over Dem selv, Deres eget jeg, der -s kulle vi i Livet ud i hvilken som helst Kreds vorde til Noget, meer en den store dorske Hob - er ubetinget nødvendigt. Vort Liv vor hele Tid, bør den vi være en idelig Opofrelse, Opofrelse for hvad vor Forstand vort Hjerte erkjendes for Ret? De har saaledes, fortæller De mig: kjæmpet mod Dem selv, og har benyttet Ferierne for Skolesager, og visseligen, kjære Andersen! det er Veien, De bør gaae, saaledes bør De korsfæste Kjødet med allel dets Begjerligheder, saaledes bør De skatte Dem den Bag-Last, der ene sikkrer Skibet paa det vilde Hav i de voldsomme Storme, naar Religion og Pligtfølelse er det ledende Kompas; da vil De engang med barnlig Taknemlighed til den Evige sige: han gjorde Alt saare vel imod mig; da vil Deres Venner glædes ved Deres Held. Ja vist ere Deres Carakterer saare gode for sidste Maaned, og ikke tvivler jeg om, kjære Andersen! at jo Latinen, denne Hovedgrundsvold, dette Fundament for al classisk Dannelse ja vil skee sin fulde Ret ogsaa, ikke Sted-Barn bør det være. Tro mig, om føie Stund vil De selv komme til at føle, hvad Værd denne Green har for den, som kjæmper for Digternavnet.

Deres lille Digt er jeg Dem hjertelig taknemlig for, jeg finder det meget Smukt, lige som det fornøiede baade mig og Mine at læse det.

Modtag nu Hilsener fra os Alle. Gud holde sin Haand over Dem, at De bevares og vinder den Kraft og Selvovervindelse, der nu netop er Dem, kjære Andersen! saa vigtig. Lev saare vel!

Deres faderlige Ven

C. Høegh-Guldberg

Odense 23 Aug 1823

Deres Moders Brev sendte jeg hende.

Tekst fra: Ejnar Askgaard