Dato: 23. august 1823
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Christian!

Din sidste Skrivelse som du sendte med Madame Jensen har jeg rigtig modtaget og deraf med Glæde erfaret at Du lever vel, og det fornøjer mig tillige at høre at Du har været i Sorøe i Ferierne og der moret Dig godt iblandt saamange agtede og retskafne Familier. De mig tilsendte Breve til Hr. Iversen og Hr. Etatsraad Bendz har jeg rigtig afleveret til enhver af dem. Hr. Iversen glædede sig meget ved at læse dit Brev, og han lovede at han nok skulde skrive Dig til angl. det Du vilde have trykket. Etatsraad Bendz var og meget artig da han havde læst dit Brev og svarede mig at der skulde nok med det første blive giort Ende paa Tingene saa at Skiftet efter Farmoder skulde komme snart i Rigtighed. Din Farfader er nu, i Forgaars kommen ind i Hospitalet hvor han nyder Huuslye, Kost og Varme lige med Hospitalets andre Lemmer, han vilde ei derind førend han blev hentet af Politiet og han har forsøgt paa at ville gaae bort derfra i disse Dage men han blev igjen bragt tilbage til Stiftelsen, og vi haaber nu alle at han nok finder sig i det at blive derinde, naar han først faaer sit Tøy derind. I Gaar blev alt vurderet som var i Huuset, det undtagen som tilhører mig, og Huuset skal nok sælges tillige med Tøyet og af det Beløb hvortil det udbringes ved Auctionen erholder Hospitalet det Halve og den anden halve Part tilfalder Dig efterat BegraveIses Omkostningerne m.v. ere fradragne. Jeg har bedet om at blive siddende i Huuset i Vinter over, men jeg veed ei endnu hvortil det bliver, jeg synes det var det mindste jeg kunde have for al min Uleilighed jeg har havt med Farfader. - Efter at dette er skrevet er Brevet henlagt nogle Dage indtil jeg nu kan melde Dig at jeg bliver boende i Huuset i Vinter. Der har været Auction paa Farfaders Boehave og det beløb sig alt til omtrent 40 Rbd., Kakkelovnen kostede allene med Sal1arium 22 Rbd. Huuset har været 2de Gange til Auction, og det høieste Bud ved 2den Auction var 150 Rbd, men det kommer nu an paa den 3die Auction om ingen bedre Kiøber skulle møde. Din sidste Skrivelse har jeg i Dag modtaget og seer deraf at Du har tilskrevet Hr. Etatsraad Bendz angaaende at vælge en Laugværge for Dig jeg synes Du skulle have foreslaaet nogle andre borgerlige Folk da jeg frygter at ingen paatager sig det uden det skulle være Hr Apoteqver Andersen da det medfører Uleilighed for dem at møde i Skiftesamlingerne. Jeg har i nogle Dage ei været Vel men nu er jeg Gud skee Lov rask igjen, jeg lever ellers ved det gamle og har megen Besværlighed med at erhverve det nødvendige til Livets Ophold. Det glæder mig at Du har saa gode Characterer for dine Ting i Skolen. Mange Hilsener til Dig fra Oberstl. Guldbergs, Iversens, Schous, Jomfrue Lohmann og Capitain Hansen saavelsom alle gode Venner og Bekjendtere, men især hilses du paa det kjærligste fra mig Din til Døden troe Moder

Ane Marie Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter