Dato: 27. maj 1823
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hjertelskende kjere Søn!

Fortryd ei paa min længe udeblivelse med at skrive Dig til, jeg haver været paa Slottet, og der er altid nok for mig at forrette. Dine Skrivelser haver jeg rigtig bekommet, og deraf Erfaret, at Du er i god Stand, og ved Helsen, som meget fornøier mig.

Farfaders Kakkelovn, haver Magistraten Pandtet for 4 Rdlr. 4 Mk. som han var skyldig for Skatter, og bragt den paa Raadstuen, men Ole Sadelmager, var saa God, og laante mig Pengene til at indløse den med, altsaa hentet jeg Kakkelovnen, og den staaer ved Ole Sadelmager.

Du skrev mig til, om Farfader var kommet i Hospitalet, nei endnu ikke, Det er best, at Du skriver noget desangaaende til Etatsraad Bentz; men at Du saaledes mager det med Din skrivelse, at jeg kan forblive i den ene Enden af Huset, saa [seer] jeg gjerne at han kunde komme i Hospitalet, - Kongen er vendende hertil i næste Maaned, og da kommer han jo igjennem Slagelse, Du veed, at 250 Rdlr. i Sedler, blev taget fra Bestefader, det var gamle Sedler, men noget Godtgjørelse burde han dog have, især, naar det bliver Majestæten overtydet, at Bedstefader er Vandvittig, men tillige trængende, til at nyde noget for dem; vær nu saa god, at give et lidet Skrift til Kongen desangaaende.

Fra Sekreteer Adler, Kapitain Hansen, den unge Lohmann, Jomfrue Lohmann, Aptiker Andersens, Bispinden og først og sidst Bogtrykker Iversen og den heele Familie, Den unge Starup og Kone og Børn, alle disse haver jeg Dig at hilse mange gange fra.

Jeg henlever din Moder

Anne Marie Jørgensen

Odense den 27de Mai 1823.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter