Dato: 10. maj 1823
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe Cadet-Academiet den 10d Maj 1823 -

gode Andersen!

Det fornøyer mig at Deres Reise til det kiere Hiem, var saa tilfredsstillende for Dem; jeg kan begribe hvilken Glæde for Deres gamle Moder, efter saa lang en adskillelse, at see Dem igien; men De skriver hende vel til en gang imellem saa at hun stedse kan være rolig for, at De er frisk, har det godt, er flittig, og opfylder den første og helligste Pligt i Livet, som er næst Gud! mod vore Forældre. - vi leve her ret vel, vi ere friske, men forknyttes af Kulden og det ublide Foraar som standser den hele Natur i sin skiønne udvikling, standser enhver Spire i sin fremvæxt, som til Høsten kan bringe sørgelige Følger. - paa Fredag gaaer min Mand til Søes med Cadet-Skibet, tager begge mine Sønner med og bliver borte i 6 Uger, saa vi en {den} Tiid faaer det meget eensomt - til Hundedagene faaer De altsaa Ferie og kommer her ind? det vil ret glæde os at see Dem, og høre hvorvidt De er avanceret - bliv stedse ved, gode Andersen at Ære og følge Deres Værdige Rectors og gode Læreres Raad og ieg haaber vist, det vil gaae Dem vel; - Oehlenschlägers Roman er endnu ikke færdig, men De skal være, en deraf: ganske vis, han erindrer meget godt at have lovet Dem den, Selv, er ieg lit forlegen, gode Andersen! med de Bøger ieg paa en Maade har lovet Dem, thi jeg veed ikke hvad det skal være; thi, efter mit princip, maae De ikke læse for meget uden hvad der hører til Skolen, thi hvad man bygger, maae bygges paa en god Grund om det skal bestaae - og ieg troer, min gode Andersen! De veed io ieg mener det ærligt - ieg er bange De alt har læst for meget, som De ikke selv har vist at ligge rigtig hver paa sin hylde; nu maae alt dette ordnes, og dertil maae De selv bidrage, med roligt overlæg, Eftertanke - ikke al for megen næring for Phantasien, før den har faaet prosaisk Styrke nok til at holde Phan[ta]sien i tømme, ellers løber den lybsk, og deraf kan følge mange ulykker af slig Galskab - og Derimod, naar De med sindighed og moden{den}hed Danner Deres Forstand og dyrker Kundskaberne, da kan Phantasien skienke Dem glæde og Hæder. Men Den er ikke til at misbruge - vogt Dem derfor, kiere Andersen, denne misbrug har giort mange, unge og gamle latterlig, og bland andet galt [det] ogsaa det, hvad man maae vogte sig for - De er dog ikke bleved Kied af min lange Moral, gode Andersen, Den er saa velmeent som en Moders til sin Søn - og saaledes troer ieg De modtager det. -

Min hele Familie hilser Dem[;] vi forene alle vore bedte ønsker for Dem. -

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost