Dato: April 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Rasmus Nyerup
Sprog: dansk.

[ikke HCAs håndskrift - renskrift?]

Hr Professor og Provst paa Regentsen R Nyerup store Kanikestræde 49 Kiøbenhavn

Gode Hr Professor Nyerup

Jeg takker Dem meget for de tilsendte Penge som jeg rigtigt har bekommet. De var mig en stor Hjælp. Jeg kan ikke beskrive Dem min barnlige Glæde da jeg saa Odense, jeg maatte græde, hver Gjenstand mindede mig om Barndoms-Timer,min gamle Moder nedbad Velsignelse over mine Velgjørere. Hun kjendte mig ikke strax, for 4re Aar siden drog jeg ud af Odense, et fattigt Barn paa 14 Aar, uden nogen Hjelper eller Leder, min Fader var død og jeg havde kun 14 Rdlr i Lommen, til Axelstad vinkede min Skytsengel mig og dristigt da jeg ikke havde Forstand nok til at tænke mig Farer derved, fulgte jeg den. jeg kjendte ikke et Menneske i Byen, men Gud, til hvem jeg ganske hengav mig, sørgede faderligt for mig. - Jeg havde mange Næringssorger, men Tak ske ham, at en umild Dag glemmes for nogle glade Øieblikke. - Fra jeg var et lille Barn og kunde begynde at læse, løb jeg aldrig som andre Børn om at lege, men sad hjemme ved min Bog; engang fik jeg en Oversættelse af Schakspears Værker, og til alles Forundring, interesserede det mig meest af alt. - Jeg viste virkeligt et Slags god Smag i Valg af Lektyre og begyndte saa selv at skrive Vers og Tragedier. - Som rigtigt nok ikke duede meget. - Jeg fandt i Kjøbenhavn Velgjørere som tog sig af mig, og nu er jeg jo kommen i god Vej. - Jeg stræber ogsaa alt hvad jeg kan, da jeg nu nok indseer, at det er ganske nødvendigt at lære noget til Gavns. - Barnligt stoler jeg paa Gud, og han vil sikkert ei forlade mig! - Dersom Nogen kan blive Digter, ved de Begivenheder som møde ham i hans Ungdom, saa maa jeg blive det; da jeg i disse 4re sidste Aar har havdt god Lejlighed til at lære at kjende Menneskene. - Jeg takker Dem meget for at De lader min lille Skisse indrykke, det vilde fornøie mig meget at faae det Nummer af Harpen hvori den staar. - Dog vilde det glæde mig mere at faae engang et Brev fra Dem. Hils Hr. Etatsraad ... Colin, eller [Ahabuk? ulæseligt] fra mig. - Min Adresse er til Andersen logerer hos Fru Henneberg i Slagelse.

Deres taknemlige

Andersen

Jeg faaer i Skolen alletider Udmærket godt for min Opførstel, min _ Historie Lexer og Religion.

Græsk og Latin gaaer derimod ei godt men det kommer vel nok. - Alle grammatik Lexer falder mig tungt!

Hils Deres Datter fra mig. -

Det var min Fødselsdag den 2den April! Jeg fyldte da mit 18 Aar

Tekst fra: Solveig Brunholm (afskrift microfilmscan 78, 288-91)