Dato: 25. januar 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Jan 1839

I Julen ventede jeg Dem og Deres Kone her ind, men hvem der ikke kom det var da Dem; nu har hver Dag siden et Epistel staaet sadlet for at jeg paa det kunde ride i Gallop ud til Sorø, men det er gaaet med mig med at reise ud, som med Dem at komme ind. Her er jeg da! Vi have ikke engang talt sammen siden jeg hørte Bull, hvis Toner have rørt mig til Taarer. O De skulde have været her! Violinen fortalte ret hvormeget han havde lidt og prøvet i denne underlige Verden. Jeg kom til at holde af hans Personlighed, som jeg holdt af hans Musik, vi bleve meget godt Venner som man kan blive det i et kort Møde, hvor man allerede synger paa Visen "om at skilles". - I den sidste Tid har jeg baade ude og hjemme vundet megen Erkjendelse, maaskee mere, end jeg fortjener, dog det gjør mig godt, jeg vil stræbe at fortjene det. Mine Børne-Eventyr, synes nu at skaffe mig meest Glæde. Her i Byen komme de maaskee endogsaa i Mode, da Fru Heiberg særdeles ynder dem og hun og Phister have isinde at foredrage dem fra Theatret, Gud veed hvordan det vil tage sig ud. Mine Romaner ere nu, som Deres, oversatte paa Tydsk og Fransk og naar nu Mulatten kommer - - ja, jeg vil ikke glæde mig formeget, skjøndt det Stykke venter jeg meget af! gid det var fuldendt og ret ypperligt, da har jeg kun eet Ønske, som De maaskee smiler af, men der er mere Alvor deri, end De maaskee troer, gid jeg da maatte flyve ind i den anden Verden. Nu er jeg saa tilfreds med denne og De veed jo nok - man skal ende naar Legen er bedst. Hauchs maa De hilse fra mig; jeg vilde ogsaa have skrevet ham til i Dag, men da hørte jeg at han var i Begreb med at komme herind [overstreget: og derfor] sender jeg kun en Hilsen. Jeg er nu fløttet fra Nyhavn, boer i Hotel du Nord No 25, hvor jeg har to Værelser for samme Priis, som i Nyhavn, ret gode Meubler og en særdeles Opvartning. Naar De kommer ind, og en Aften er i Theatret maa De smukt, mellem Acterne komme at drikke Thee hos mig; naar jeg ringer kommer den ene Tjener sortere, end den anden. Ingen Vinter i flere Aar, har jeg - lad mig sige det i en god Tid - været saa rask, som iaar! jeg føler mig 10 Aar yngre end i fjor, bliver det saaledes ved, kan jeg om et Par Aar gaae i Barndom. Hertss ny Stykke Waldemar, er et Arbeide uden al dramatisk Handling, Characteertegningen ikke udmærket, og det Historiske, som har kostet Tid og Flid, har ingen stor Interesse. Jeg troer at enhver skikkelig Embedsmand, naar han bare ingen Geni har, kan skrive Sligt. Alle have kjedet sig og det gaaer alt for temmeligt tomt Huus. Berlings Tidende sagde, "Tilskuerne fulgte med stille Opmærksomhed! "- Herre Gud, hvor man dog kan give selv det Værste et smukt Navn. Dette Stykke og Flugten til Sprogø, var nok til at tage Livet af Øehlenschlæger, men Herts - forunderlig nok Folk søge Trøst i Erindringen om "Svend Dyring". Publicum er tidt meget godmodigt. Et nyt Hefte Børne-Eventyr og Mulatten vil være det første De faaer fra mig, naar jeg undtager en 3de Udgave af Fodreisen, men denne er jo en gammel Historie. Hr Gemard er i denne Tid Anledningen til flere Spisegilder, jeg har været nogle Gange sammen med ham, men kan for lidt Fransk til at bedømme ham; overfladisk beskuet er jeg slet ikke henrevet. - De kan ikke tro, hvor jeg længes efter Deres Biographie, der var saadan en forunderlig smuk Duft over den lille Skizze, De gav Marmier og jeg havde Lov at læse. I Journal des Debats seer jeg at i Revue des deuxmonde for December 1838 staaer af Marmier en Afhandling over "Danske Digtere i det 19de Aarhundred"; jeg tænker, at deri er benyttet en Deel af Deres Meddelelse om Dem selv. Hauch har et Par Gange sagt han vilde skrive en Art Critik over "Kun en Spillemand" , men det lader dog, som han ikke ret vil dertil. Han har maaskee efter nøiere Gjennemlæsning faaet en anden Mening, end ved første Indtryk. - Kom nu snart ind til Byen, hør Madam Simonsen i Puritanerne, det er en Nattergal mellem Spurvene. See Jomfru Grahn i Jales di Xeres og hør Kamp og Støi om Musæet, her er meget bevægeligt. Hjertelige Hilsener til Deres Kone og Søster! Glæd mig snart med Brev.

Af ganske Hjerte Deres hengivne H.C. Andersen.

[ Udskrift:] ST. Hr Professor og Ridder B. S. Ingemann i Sorø frit.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (226)

Kjøbenhavn den 25 Jan 1839

I Julen ventede jeg Dem og Deres Kone her ind, men hvem der ikke kom det var da Dem; nu har hver Dag siden et Epistel staaet sadlet for at jeg paa det kunde ride i Gallop ud til Sorø, men det er gaaet med mig med at reise ud, som med Dem at komme ind. Her er jeg da! Vi have ikke engang talt sammen siden jeg hørte Bull, hvis Toner have rørt mig til Taarer. O De skulde have været her! Violinen fortalte ret hvormeget han havde lidt og prøvet i denne underlige Verden. Jeg kom til at holde af hans Personlighed, som jeg holdt af hans Musik, vi bleve meget godt Venner som man kan blive det i et kort Møde, hvor man allerede synger paa Visen "om at skilles". - I den sidste Tid har jeg baade ude og hjemme vundet megen Erkjendelse, maaskee mere, end jeg fortjener, dog det gjør mig godt, jeg vil stræbe at fortjene det. Mine Børne-Eventyr, synes nu at skaffe mig meest Glæde. Her i Byen komme de maaskee endogsaa i Mode, da Fru Heiberg særdeles ynder dem og hun og Phister have isinde at foredrage dem fra Theatret, Gud veed hvordan det vil tage sig ud. Mine Romaner ere nu, som Deres, oversatte paa Tydsk og Fransk og naar nu Mulatten kommer - - ja, jeg vil ikke glæde mig formeget, skjøndt det Stykke venter jeg meget af! gid det var fuldendt og ret ypperligt, da har jeg kun eet Ønske, som De maaskee smiler af, men der er mere Alvor deri, end De maaskee troer, gid jeg da maatte / flyve ind i den anden Verden. Nu er jeg saa tilfreds med denne og De veed jo nok - man skal ende naar Legen er bedst. Hauchs maa De hilse fra mig; jeg vilde ogsaa have skrevet ham til i Dag, men da hørte jeg at han var i Begreb med at komme herind [overstreget: og derfor] sender jeg kun en Hilsen. Jeg er nu fløttet fra Nyhavn, boer i Hotel du Nord No 25, hvor jeg har to Værelser for samme Priis, som i Nyhavn, ret gode Meubler og en særdeles Opvartning. Naar De kommer ind, og en Aften er i Theatret maa De smukt, mellem Acterne komme at drikke Thee hos mig; [overstr: ja] naar jeg ringer kommer den ene Tjener sortere, end den anden. Ingen Vinter i flere Aar, har jeg - lad mig sige det i en god Tid - været saa rask, som iaar! jeg føler mig 10 Aar yngre end i fjor, bliver det saaledes ved, kan jeg om et Par Aar gaae i Barndom. Hertss ny Stykke Waldemar, er et Arbeide uden al dramatisk Handling, Characteertegningen ikke udmærket, og det Historiske, som har kostet Tid og Flid, har ingen stor Interesse. Jeg troer at enhver skikkelig Embedsmand, naar han bare ingen Geni har, kan skrive Sligt. Alle have kjedet sig og det gaaer alt for temmeligt tomt Huus. Berlings Tidende sagde, "Tilskuerne fulgte med stille Opmærksomhed!" - Herre Gud, hvor man dog kan give selv det Værste et smukt Navn. Dette Stykke og Flugten til Sprogø, var nok til at tage Livet af Øehlenschlæger, men Herts - forunderlig nok Folk søge Trøst i Erindringen om "Svend Dyring". Publicum er tidt meget godmodigt.

Et nyt Hefte Børne-Eventyr og Mulatten vil være / det første De faaer fra mig, naar jeg undtager en 3de Udgave af Fodreisen, men denne er jo en gammel Historie. Hr Gemard er i denne Tid Anledningen til flere Spisegilder, jeg har været nogle Gange sammen med ham, men kan for lidt Fransk til at bedømme ham; overfladisk beskuet, er jeg slet ikke henrevet. - De kan ikke tro, hvor jeg længes efter Deres Biographie, der var saadan en forunderlig smuk Duft over den lille Skizze, De gav Marmier og jeg havde Lov at læse. I Journal des Debats seer jeg at i Revue des deux monde for December 1838 staaer af Marmier en Afhandling over "Danske Digtere i det 19de Aarhundred"; jeg tænker, at deri er benyttet en Deel af Deres Meddelelse om Dem selv. Hauch har et Par Gange sagt han vilde skrive en Art Critik over "Kun en Spillemand" , men det lader dog, som han ikke ret vil dertil. Han har maaskee efter nøiere Gjennemlæsning faaet en anden Mening, end ved første Indtryk. - Kom nu snart ind til Byen, hør Madam Simonsen i Puritanerne, det er en Nattergal mellem Spurvene. See Jomfru Grahn i Jales di Xeres og hør Kamp og Støi om Musæet, her er meget bevægeligt.

Hjertelige Hilsener til Deres Kone og Søster! Glæd mig snart med Brev.

Af ganske Hjerte Deres hengivne H.C. Andersen. /

[ Udskrift:] ST. Hr Professor og Ridder B. S. Ingemann i Sorø frit.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 159-62)