Dato: 11. maj 1836
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorøe d 11te Mai 1836

Kjære Andersen!

Tak for det venlige Brev! Det var jo paa en Maade til os begge, og jeg fører Pennen idag medens min Kone fører Penslen. Det glædede os begge, at De, gjennem alle vore Indvendinger angaaende de Træk i Folkelivet, vi vilde havt med, og den Colorit i Deres Billede af Danmark, der i Deres nuværende Forelskelse i Syden, nødvendig maatte blive lidt for graa - dog har seet og hjertelig opfattet den Kjærlighed til Dem, baade som Digter og Menneske, som enhver der kjender Dem rigtig, deler med os. Lad ikke den fortrædelige Smaalighed med Theater-Honoraret forstemme Dem! Hvor der er et Contoir ved Musernes Tempel, maa man ikke vente Andet, end Contoir-Calculationer efter Hovedvagtens Uhr, vedkommende § i Rescripter og Reglementer, samt Cramers Regnebog; men over alt det flyver Poeten snart væk. Var der kun Raad for det Bisselæder i Skoene, De plages med! Denne Sydsols-Kjærlighed er dog igrunden en Sygdom, som selv Sydsolen ei kan curere. Jeg vil snarest troe, det kun er i denne Form, hiin Flagren udad og den romantiske Digterlængsel mod Idealernes Verden, der er uadskillelig fra Par[a]diisfuglens Liv og Væsen i os, netop i nærværende Livsperiode gestalter sig for Dem. Jeg vilde kun ønske Dem at komme til Syden et Par Aar endnu, for at De skulde faae Troen i Hænderne, at det lige saa lidt er i Syden som i Norden hiin Længsel kan og skal tilfredsstilles. Husk paa Werners "Wo bist Du mein gelibtes Land, Gehofft, geahnt, doch nie gekannt - Wo meine Todten auferstehn Wo meine Träume wandelnd gehn" – Den Sang hørte jeg en deilig Sommernat i Italien, omsværmet af de phantastiske "luciole", - og jeg saae langt - langt bort efter Landet, jeg reiste efter. Det var mig kjært, at min "Margrete" og Abbeden fra Soer havde gjort et poetisk Total-Indtryk paa Dem. Stort meer forlanger jeg ikke af en Digtning; om det Enkelte kan man saa altid med Fornøielse disputere. Naar De nu i Sommer reiser til Nestved, glæde vi os til ogsaa at see Dem her i Sorøe, hvor der da baade kan digtes og tales om Meget i Ro og venligt Samliv. Lev glad og vel saalænge! Hvad Drengene synge til den piinte Oldenborre, vil vi synge til vor Sjæl, uden at pine den:

- - flyv flyv! Imorgen faae vi godt Veir!

Hilsen og Venskab fra os begge her! Deres B.S. Ingemann

[Udskrift:] S:T: Hr Cand: H:C: Andersen i Kiøbenhavn i Nyhavn. Charlottenborg-Siden No 280, 2den Sal frit

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (164)