Dato: 15. februar 1832
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 15 Febr 1832.

Kjære Søn!

Da jeg nu ikke har seet Brev fra Dig siden den 23 Desbr. f. A. saa længes jeg nu meget efter at vide hvorledes Du lever, og jeg skulde dog ikke troe at Du nu saa ganske skulde have forglemt Din gamle Moder; jeg beder Dig derfor at Du snart vil skrive mig til og meddele mig en smule Underretning om hvorledes Du lever. Hvad mig angaaer da lever jeg som jeg efter mine maadelige Omstændigheder kan, jeg gaaer med et meget daarligt Been som foraarsager mig megen Smerte. Gode Christian dersom det er Dig mueligt at sende mig en liden Hjelp haaber jeg at Du da ikke forglemmer din gamle svagelige Moder den algode Gud vil vist belønne Dig for al det Gode Du hidtil har viist imod mig. - Lad mig nu see at Du snart skriver mig til og lader mig vide hvordan Du lever. Lev vel gode Christian og forglem ingensinde Din Moder. - Naar Du skriver mig til og sender mig noget maae jeg endelig bede Dig at adressere Brevet til mig selv og ikke til Nogen anden. -

Marie Jørgensen

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.