Dato: 20. november 1829
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S:T: Hr. H. C. Andersen. Studiosus. Boende hos Frue Schrøder i store Kongensgade No 33 3die Sahl. - Kiøbenhavn. ved Godhed.

Med virkelig Moderlig Glæde erfarede jeg det heldige Resultat af Deres Examend, at De nu ikke lader det blive derved! - derom er jeg fuldkommen overbeviist. Deres sande hengivne K. M. Iversen.

Odense den 20de Novbr. 1829.

Deres Brev af 22 Octbr. rigtig modtaget! - Tak for Samme! - jeg kan ikke siige Dem gode Andersen hvor vi Alle bleve inderlig glade ved dets Indhold! - da det betraf Deres Vel! - dog er jeg vis paa De kjender den Interesse hos vores Familie, som bestandig har og stedse vil ledsage Dem! - Og De veed nok, hvor især min Moder, og jeg har været Dem slemme Plageaander hvad Examen betraf, hvorfor vi og tage dobbelt Deel i dens heldige Udfald! - Endnu større blev vor Glæde, da Deres Moder i dag ude af sig selv af Glæde, kom og lod os læse Deres herlige, barnlig-kjærlige Svar til hende; som bekræftede os vores Ønske, og Formodning, at den anden Deel af Examen, var gaaet saa fuldkommen vel! - Gud skee Lov! Jeg kan tænke mig Deres Beroeligelse, og nu, frie Aandedræt derover! - jeg er vis paa Deres gode lette Humeur, vil nu bevirke mangen herlig, kostelig Tanke, vunden for den poetiske Verden! - Da der gives en god Leilighed som befordrer dette Brev til Dem, kunde jeg ikke undlade strax efter at have læst Deres Moders Brev, at sende Dem disse Linier, som en Gratulation fra os Samtlige; en Bevidnelse om vores oprigtige Deeltagelse! - Jastrau skal nu just til Justitsraadinde Leth , De kan troe jeg glemmer ikke strax at underrette denne Familie, og enhver som har Interesse for Dem, - om Deres Bravour! - Jeg sagde Deres Moder at naar jeg imorgen kunde faae et Brev fra hende til Dem saa skulde jeg besørge det inden i dette! - I Hendes Brev fra Dem, blev os lovet Brev med næste Post; - jeg haaber De bliver ved dette gode Forsæt, vi længes meget efter at høre noget udførligere fra Dem! Vi ere Gud skee Lov Alle raske! - jeg har en Maanedstiid skranted af Forkjølelse, men det skal jo ingen Sygdom være! - Jane Hanck er i Kbh. i Vinter; har De ikke seet hende? - hun logerer hos Apotheker Baagøe paa Svaneapotheket paa Østergade! - De skrev sidst til mig, at et langt Brev til mig laae engang færdig paa Deres Bord, og skulde være bort, det var ikke smukt, saaledes at opgive et godt Forsæt! - Er Øhlenschlæger ikke nu bleven Dem, tilsyneladende meere venskabelig igjen? - det var en underlig Adfærd af ham, den han viiste Dem til første Examen! - Nu tager De nok snart alvorlig fat paa Romanen - - - - jeg længes meget efter dens Indtrædelse i Verden! - i disse Dage har jeg læst tvende Romaner, som forstørstedelen har behaget mig, nemlig Sidonia af J: Schoppenhauer; og, die Wiedereroberung von Ofen af Caroline Pichler. - Der er Momenter i disse, som er gandske overordentlige. - Vi have da i Vinter et Slags Skuespil her, som desværre ei satisfaiserer synderligt; Høvedsmanden for Banden hedder Werlich - forhenværende Figurant ved det kngl: Tht: - han spiller selv ret brav, men Ensemble kan ei findes. - Deres Digt "Dødsøieblikket" yndede os Alle særdeles! - Soldaten gjorde jeg oprigtig talt mindre af! - De har forvendt os, man er nu vandt til at see ikke almindelige Ting fra Deres Haand; og gjør saaledes Fordringer! - Jeg længes meget efter at høre hvad Musik Bay har sadt til Deres døende Barn: - Moder tog forleden Deres døende Barn, i vor Avis, med Bemerkning at samme nyelig har nyt en saa god grønlandsk Oversættelse. - det er, og bliver, dog et velsignet Digt! Siig mig, hvorfor spiller Hvid aldrig? - jeg seer ham nu næsten aldrig omtalt.

- Man maae tilstaae at Bournonvilles Engagement her, er antagelig! - De ønskede i Deres sidste Brev at jeg kunde faae seet hans Dands, ja! - De har Ret! - jeg ønskede det selv! - thi saa var jeg jo i det søde Kbh: - men - jeg maae nøyes med at see ham chassere her igjennem i en brilliant Reisevogn! - man maae være nøisom, naar man skal være Provindssialist! Nu lev vel! - Tak for Deres Portrait i forrige Brev! -ligne lidt gjør det! - De spørger hvad man her i Byen syntes om Deres Sommerudflugts-Meddeelelse! som i Kbh: - forskjællig er jo Smagen; mange fandt den meget heldigt, andre mindre! - jeg for min Deel siger, at jeg ønsker De snart maae komme til at beskrive en Udenlandsreise, som vil give mere Stof.

Apropos! - var De saa god at besørge det indlagte Brev til Mægler Bützow som jeg tog mig den Frihed at sende sidst? - Nu Adieu! - Alle hilse venligst! men især Deres hengivne

Augusta S.

Tekst fra: H. C. Andersen og hans Odense-Venner i Familierne Iversen og Hanck (SB 5567-70)