Dato: 21. februar 1829
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 21nde Fbr. 1829.

Kjære Andersen! -

I Haab om at De ikke vredes for min lange Tavshed, skriver jeg Dem disse Linier! - Gid De frisk og veltilmode maa modtage samme! Jeg har tre af Deres Breve liggende for mig og veed ei rigtig hvilke af dem, ere besvarede. Derfor faaer De nu Svar paa lidt af hvert! - Vi ere Gud skee Lov nu Alle ret friske igjen; jeg var den, som sidst holdt op at skrante: min Hoste som plagede mig i fulde 6 Uger var af en haardnakket slem Natur! - hos Hancks er de ogsaa Gud ske tak ret vel! - Nu til Deres Fodreise. det er Dem ikke noget nyt at høre eloge over den, og dog kan jeg ei andet, end jeg ogsaa maa være eckko af hvad De haver hørt saa ofte - nemlig, at den er ganske charmant, det er mit fulde Alvor! - ikke allene jeg, men enhver som har læst den, har den satisfacieret! - De maa troe, at den har skaffet mig en sand Nydelse; og jeg troer man med føye kan lykønske til dette Deres første Product for Offentligheden: det vil sikkert bringe Dem til det forønskede Maal! - Herved følger 5 Rdl for de modtagene 5 Exemplarer. - tilligemed et Brev fra Deres gode Moder, (jeg har besørget det indlagte i mit Brev til hende): - ligeledes følger de Aviser hvori de sidste af Deres Digte har været indførte. - glæd mig snart med noget af Deres Phantasies Frembringelser igjen! jeg længes meget efter at læse Deres Vaudeville, som De godhedsfuldt lovede mig! - Musiknumrene saavelsom Idéegangen deri lover et herligt Heelt! - Deres Moder er vel, hun var hos mig forleden. - hun længes inderlig efter Deres Komme til Sommer! - I hvad Maaned troer De, det bliver? - De spurgte mig engang, om hvad man syntes om Deres Poesie her i Byen. - De faae her som forstaa at bedømme og skatte Poesie, - finde megen Behag i Deres Arbejder og læse dem med Interesse og Glæde! - Mængden som ei ere competente Dommere, udraabe dog bestandig, "kommer der ikke snart i Moerskabsbladene nogle Digte af Andersen? - De ere dog deilige etc. etc. - og saaledes seer De, at Deres Læsere ere velgjørende baade for den Eene som den Anden. Det sidstnævnte Parties Udraab, foranlediges især deraf, at enhver med Deeltagelse, beundrer og glæder sig, over den heldige Fremgang, Deres Foretagende har havt: - da Enhver med Godhed erindrer sig Dem! - De har Ret gode Andersen, at vist 300 Mennesker læse de faae Exemplarer Deres Fødebye har subscriberet paa; - Alle vilde læse Fodreisen og jeg er overbeviist om, at kun een af hvert tyvende Meneske, som læser den, fatter den, eller er istand til at følge Deres Poetiske - Flugt: i Sandhed, den er meget original: - og har noget fremmed ualmindeligt, ved sig! - Hofmann skal være den Forfatter, synes mig, som De maaske efterlignede lidt! - Hvor meget har den nu ialt indbragt Dem? - Jeg længes meget efter at læse Dctr. Heibergs Recension over den! - vi holder Morgenposten, siden Heibergs Flyvepost gik ind.- Det er et godt Blad, i sit Slags. - Deres anden Examen, seer jeg forestaaer om en Maanedstid: - Gud give dem Held, og Mod, til gerne at overstaae samme! - ikke sandt gode Andersen, De lover mig, at De ikke gjør som saa mangt et godt Hoved har gjordt, - nemlig lader af at tage alle Deres Examiner! adskillige Digtere ere for tidlig blevne kjed af de tørre Studier, men det maae De ikke! det er dog den sikreste Grundvold, og giver Digteren et endnu høiere Værd! - Jeg seer De har sendt den elskelige Tieck et Exemplar af Deres Fodreise; det kan jeg godt lide! - Af nyt her i Byen er ei meget; Bispinde Plum døde i Forgaars efter at have udstaaet haarde Lidelser. - Hos Oberstlieutnant Guldbergs er i Vinter paa Besøg: - en Baronesse Gyldenkrone med Datter; kjender De dem? - Ove Guldberg er et godmodigt lille Menneske; de veed han staar her ved Regimentet; - Vi har havt det bedste tydske Skuespillerselskab her i Vinter, som har nogentid her været! - Becker v Dursted; Concerter har her ingen været af! - siden Bøhmerne var her! - Undskyld Griseriet paa denne Side, min lille Christian er Skyld deri! - Vilde De beviise mig den Tjeneste at besørge Indlagte? - Nu levvel! - Skriv os snart til! - og vær vis paa, at vi tager Deel i Deres Vee og Vel!

Deres forbundne Augusta Søeborg.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (SB 5563-67)