Dato: 24. februar 1827
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sø-Cadet Academiet den 24de Febr.1827.

Efter Deres sidste Breve seer jeg med Bedrøvelse at De atter er utilfreds - jeg veed intet i den Anledning at sige Dem; da jeg seer De har yttret det samme for Etatsraad Collin som for mig, som jeg troer var det regtigste De kunde gjøre - saa maa De oppebie hans Beslutning, og troe, hvad han vil er det regtigste; overbeviist om, at han seer klarere frem i Tiden end De, og kan bedre med sin Erfaring i Livet see Følgerne af hvad der bliver foretaget end De - altsaa gode Andersen! gjør med Glæde og Taknemmelighed, hvad han vil, enten De gaaer til Slagelse eller til et andet Huus i Helsingør; hvad han beslutter veed jeg ikke, men jeg troer ikke det er hans Mening at Kjøbenhavns Adspredelser ere tjenlige for Dem i Deres Lære-Aar; skjønt jeg tilfulde indseer, hvor behageligt De tænker det, gode Andersen! ved det faste Forsæt at være idel Fliid, saa troer jeg dog Tanken om nu skal du gaae der, nu der, nu der, ofte vilde adsprede Dem mere end tienligt. - De bør ikke blive længere end nødvendigt i Meislings Huus, thi en saadan Adfærd er Mennesket uværdigt - og jeg er overbevist om, at der bliver en Forandring i Deres Stilling - men hvorledes? derom har jeg ikke Idee. Alle omkring hilser Dem, gode Andersen, og jeg anbefaler Dem Kraft og Mod som

Deres velmenende Henriette Wulff.

Tekst fra: H. C. Andersen og hans Rektor.

Sø-Cadet-Academiet den 24d Febr: 1827 -

Efter Deres siste Breve seer ieg med bedrøvelse at De atter er utilfreds - ieg veed intet i den Anledning at sige Dem; da ieg seer De har yttret det samme for Etatsraad Collin som for mig, som ieg troer var det regtigste De kunde giøre - saa maa De oppebie hans Beslutning, og troe hvad han vil, er det regtigste; overbevist om at han seer klarere frem i Tiden end De, og kan bedre, med sin Erfaring i Livet see følgerne af hvad der bliver foretaget end De - altsaa, gode Andersen! giør med glæde og taknemmelighed hvad han vil, enten De gaaer til [Sla]gelse eller til et andet Huus i Helsing[ør], hvad han beslutter, veed ieg ikke, men ieg troer ikke det er hans Mening at Kiøbenhavns adspredelser ere tienlige for Dem i Deres lære-aar; skiønt ieg tilfulde indseer hvor behageligt De tænker det, gode Andersen! med det faste Forsæt at være jdel Fliid, saa troer ieg dog tanken om nu skal du gaae der, nu der, nu der, ofte vilde adsprede Dem mere end tienligt - De bør ikke blive længere end nødvendigt i Meislings Huus, thi en saadan Adfærd er Mennesket uværdigt - og ieg er saaledes overbevist om, at der bliver en Forandring i Deres Stilling - men hvorledes? derom har ieg ikke Idee. Vi ere nu alle ret friske og vel her paa lit Hovedpine nær somplager mig - men formodentlig af den strænge Frost vi nu har havt saa længe. -

Vi have ogsaa meget travlt i denne Tiid, tile t Ball Costymer som i morgen aften er hos den hollandske Minister - det bliver overmaade brillant - Prinds Christian og Gemalinde have en Troup af "lala-Rook"; den bestaaer af 38 Personer - Prindsen er Klædt i Guldmoor, og Prindsessen i Sølvmoor. Der er 4 par unge dandsende Persere og Perserinder, i Troupen som danser om lala Rook - en af Perserne er Christian, Klædt i hvidt atlask med sølv - en Anden Troup er der af Ivanhoe, men jeg troer ikke De kiender nogen af de Personer som er i den - nok en Troup af Lulu - deri er Frøken Krieger Sidy - andre kiender De heller ikke i den - 4 Damer og 4 Herrer dandser en rusisk Dands, som hidder Masorka. Damerne er Frue Von der Maas - forige Olivia Colbiørnsen - hendes Svigerinde Frøken von der Maase og begge Frøken Colbiørnsenerne - af disse 4 Herrer kiender De kons Kamerjunker Bi11e Som De har seet her - saaledes ere der endnu mange flere og man venter sig en udmærket brilliant aften i morgen[.] Det begynder Omtrent Klk: 8 a 9 - nyt veed jeg ellers intet at fortælle Dem gode Andersen - og jeg tænker nu isærdeles paa hvad beslutning den ædle Etatsraad Collin tager med hensyn til Dem - og lad mig vide hvad der skeer, da jeg mulig ikke taler [med] Ham førend han skriver Dem til - alle omkring hilser Dem, gode Andersen, og jeg anbefaler Dem Kraft og Mod som

Deres velmenende Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter