Dato: 20. maj 1826
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen!

Hermed sender jeg Dem Stambogsbladene. Det glæder mig, at det har føiet sig saa heldigt for Dem, at De kan følge med Dr. Meisling til Helsingør og under hans Veiledning fortsætte Deres Skolestudier. Hvad De endnu staaer tilbage i, vil De ved en saadan Lærers Anviisning snart kunne indhente. Tab nu ikke Taalmodigheden, men grib ivrig og alvorlig fat paa de nødvendige Forberedelsesstudier i disse sidste vigtige Skoleaar, og De vil visselig ikke siden ansee den Tid for spildt. Bevar et frit og freidigt Mod, og hvad De alvorlig higer og stræber efter vil De med Guds Hjelp og med from Tillid og Hengivenhed til alle gode Gavers Giver, ogsaa kunne opnaae. Naar De har Noget at meddele mig og Lyst til at skrive mig til, skal jeg med Oprigtighed gjengjælde Deres Tillid. Med venlig Deeltagelse og ikke ringe Forventninger ledsager jeg Dem fremdeles med de bedste Ønsker. Deres kjække "aut Cæsar aut nihil" er mig et vel hedensk Princip - i Sandhedens Rige kan de sidste blive de første og de mindste de største; hvad man skal gaae og gjælde for, kommer det i det Hele ikke an paa - esse non videri er Tingen - hvor meget eller hvor lidet maa Gud raade for; men er man kun tilgavns hvad man kan og skal være, lever man ikke forgjeves. Lev fremdeles vel! enhver god Tidende om Dem skal glæde mig og naar De har Tid til at besøge os, vil det altid være mig og min Kone en Fornøielse.

Ingemann

Sorøe d 20 Mai 1826

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (27)