Dato: 10. juli 1824
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. d. 10 Julii 1824.

Kiære Andersen!

endskjøndt jeg ikke har Deres sidste Breve ved Haanden, og altsaa ikke kan erindre, om deri var noget, hvorpaa De ønskede Svar, saa finder jeg mig dog foranlediget til, i Betragtning af den forestaaende Examen, at tilskrive Dem et Par Linier, for om muligt at indgyde Dem noget Mod, som det synes De stundom kan behøve. At De ingen overdreven Tillid har til Dem selv, heller ikke stoler for meget paa Deres egne Evner, er ret godt, thi saadan Selvtillid medfører oftest en Ufordragelighed i Charakteren, der støder de fleste Mennesker fra sig. Men Modløsheden kan ogsaa tage for meget overhaand, og det var derimod jeg vilde advare Dem. Bliv De ved at være flittig, og nytte de Midler, der tilbydes Dem til at gaae frem i Dannelse, og frem for alt vedbliv at beflitte Dem paa en sædelig Opførsel, saa vil Deres indvortes Overbeviisning styrke Dem mod de Ubehageligheder, som muligen allerede have mødt, eller kunne møde Dem paa Deres Skolevej. Man forlanger jo ikke at De skal giøre Kæmpeskridt. At De vil bruge Deres Ferier til dygtigen at repetere i, er meget roesværdigt, men jeg vilde aldeles ikke misbillige, om De anvendte nogle Dage af dem til at recreere Dem lidet hos Deres Moder og Venner. Lev nu vel! og lad ogsaa det i et og andet mørkt Øieblik trøste Dem, at De veed, adskillige gode Mennesker holde af Dem.

Hengivenst Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus