Dato: 16. juli 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madamme Andersen.

Ferien her i Skolen begyndte iaftes og den varer i næsten 3 Uger; da jeg sidst var inde i Kjøbenhavn sagde De, at De glædede Dem over, at jeg saa hurtig igjen vilde hjem for at læse; jeg tror altsaa at jeg vil glæde Dem mere nu ved at tilmelde Dem, at jeg har besluttet at blive hjemme hele denne Ferie og repetere, at jeg kan staae mig heldigt ved den store Examen i October. Jeg maa tilstaae at jeg meget har Lyst til at komme til Kjøbenhavn, men saa vil Fornøielsen være desto større til Julen [Herefter følge Charactererne]

Her har været et Skuespillerselskab, de gave herlige Stykker, nemlig die Ahnfrau og Kysset og Ørefigenet og Mændenes Troskab, tilsidst en stor Ballet: Zemire und Azor. Dandsen var ligesaa slet som deres Spil i die Ahnfrau var herligt. Man siger herude at jeg bliver mager og at jeg endogsaa er melankolsk, men det er fordi jeg stedse holder mig hjemme, da jeg tydelig indseer, hvormeget jeg har forsømt i min Barndom. Jeg manglede desværre mange Forkundskaber da jeg kom i Skolen, og De kan være overbevist om, at jeg stræber efter Evne at ophjelpe det. - Jeg læser og skriver slet ingen Poesi, det vilde være uklogt. Jeg har før læst alt for meget, det gode og slette, og nu maa jeg søge ved nyttige Kundskaber at ordne dette paa sin rette Hylde og nyde noget mere kraftig om just ikke saa fordøielig Føde for den forkjælede Gane. - I Onsdags blev Hr. Rektoren indsat i Kirken og jeg blev anmodet om at skrive en Kantate som afsanges efter Biskoppens latinske Tale. Her er den:

Mel. Kom, o kom du Aand som giver.

Frøet Liv Alherren giver,

Spiren sprænger sine Baand;

Naar den da med Mildhed bliver

Pleiet af en sikker Haand,

Staaer den kraftfuld, reen og skjøn,

Skjænker ham sin rige Løn.

Lige tændtes ikke Flammen,

Men med Lærelyst og Flid

Vil vi stræbe tro tilsammen

At benytte Ungdoms Tid.

Himlens Fader styrke dem,

Som til Held os lede frem.

De kan være hvis [dvs. vis paa], at jeg ikke havde skrevet det uden at være anmodet og har ogsaa sendt Hr. Etatsraad Collin en Afskrift, da jeg underretter ham om ethvert Skridt jeg gjør, som jeg maa efter min Pligt. Da jeg var i Klosterkirken i Onsdags gik jeg ud paa Kirkegaarden for at søge Digteren Frankenaus Grav; jeg fandt den, men den var ganske begroet med Nelder, og Inscriptionen paa Væggen var skjult af lasede Klæder som skulde tørres. De har dog læst hans herlige elegiske Digte, hvoriblandt Christiansborgs Ruiner. Det gjorde mig saa ondt at høre Madam Zincks Død, hendes herlige Fremstilling af Cendrillon vil jeg aldrig glemme. Lev vel

ærbødigst Der

kleine

Declamator.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Gode Madamme Andersen!

Ferien her i Skolen begyndte i Aftes og den varer næsten i 3 Uger; da jeg sidst var inde i Kjøbenhavn sagde De, at De glædede Dem over, at jeg saa hurtig igjen vilde hjem for at læse; jeg tror altsaa at jeg vil glæde Dem mere nu ved at tilmelde Dem, at jeg har besluttet at blive hjemme hele denne Ferie og repetere, at jeg kan staae mig heldigt ved den store Examen her i Skolen i October. I 3 Uger vil jeg kunde faae læst en stor Deel, og glæder mig alt i Haabet at det vil være mig til stort Gavn. Jeg maa tilstaae, at jeg meget har Lyst til at komme til Kjøbenhavn, men saa vil Fornøielsen være desto større til Julen. - At De kan see hvorledes jeg kommer ud af det vil jeg her afskrive mine Charakterer for denne sidste maaned, maaske at De vil vise Hr. Professor Rahbek dem. -

Dansk Gramatik, Meget godt

Dansk Stiil Meget godt?

Tydsk - godt godt

Geografi, Meget Godt?

Aritmetik - Godt?

Historie Meget Godt?

Latinsk Stiil godt

Latin, Temmeligt godt

Fransk Meget godt

Geometri, godt godt

Skrivning godt godt

Regning godt godt

Sang Meget godt.

L. Historie Udmærket godt

Religion Udmærket godt

Opførsel, Udmærket godt

Disse 3 Ting har jeg stedse bedst Charakteer for af dem alle i Skolen. Her har været et Skuespillerselskab her i Byen, de gave herlige Stykker, jeg saa 2, som ogsaa godt bleve spilede, nemlig die Ahnfrau af Grilparther og Kysset og Ørefigenet i een Act tilsidst, en stor Ballet: Zemire und Asor. Dandsen var ligesaa slet som deres Spil i die Ahnfrau var herligt. - Man siger herude at jeg bliver Mager, og at jeg endogsaa er Melankolsk, men det er fordi jeg stedse holder mig hjemme; da jeg tydelig indseer, hvor meget jeg har / forsømt i min Barndom; og hvor nødvendig Kundskaber er mig for at kunde betræde den Bane som er maalet for min Stræben. - Jeg manglede desværre mange Forkundskaber da jeg kom i Skolen, og De kan være overbeviist om, at jeg stræber efter Evne at ophielpe det. - Jeg læser og skriver slet ingen Poesi, det vilde være uklogt. - Jeg har før læst alt for meget, det gode og slette, og nu maa jeg søge ved nyttige Kundskaber at ordne dette paa sin rette Hylde og nyde noget mere kraftig om just ikke saa fordøielig Føde for den forkiælede Gane. - Jeg giør alt hvad jeg kan, sætter ganske Lid til Gud, jeg har jo ingen anden Fader; og lader saa det gaae som det vil i denne Verden. - I Onsdags blev Hr. Rectoren indsat i Kirken, og jeg blev anmodet om at skrive en lille Kantate, som afsanges efter Biskoppens latinske Tale. Her er den:

Mel. Kom o kom du Aand som giver, osv.

#

Frøet Liv Alherren giver,

Spiren sprænger sine Baand,

Naar den da med Mildhed bliver

Pleiet af en sikker Haand,

Staaer den kraftfuld reen og skiøn,

Skiænker ham sin rige Løn. -

#

Lige tændtes ikke Flammen,

Men med lære Lyst og Flid

Vil vi stræbe tro tilsammen

At benytte Ungdoms Tid.

Himlens Fader styrke dem,

Som til Held os lede frem.

De kan være hvis, at jeg ikke Havde skrevet det uden at være anmodet og har ogsaa sendt Hr. Etatsraad Kolin en Afskrift, da jeg underretter ham om et Hvert Skridt jeg giør som jeg maa efter min Pligt. - O hils Mange Gange hele den Colbiørnske samt Rabens Familie fra mig. - / De maa endelig giøre mig den store Glæde at skrive mig et lille Brev til i denne Ferie og lade mig vide hvoledes de alle lever, glem ikke Deres lille datter og Valdemar!

Boer Hr. Thile paa Bakhuset vil Da ikke Deres Hr. Mand hilse ham fra mig. - Da jeg var i Klosterkirken i Onsdags ved Hr Rectorens Indsættelse gik jeg ud paa Kirkegaarden for at søge Digteren Frankenaus Grav, jeg fandt den, men den var ganske begroet med Nelder og Indskriptionen paa Vægen var skiult af lasede Klæder som skulde tøres, det er dog en Skam at lade hans Grav saa forfalde. - De har dog læst hans herlige elegiske Digte, hvoriblandt Christiansborgs Ruiner. Det gjorde mig saa ondt at høre Madamme Zincks Død; hendes herlige Fremstilling af Cendrillon vil jeg aldrig glemme. Lev vel! jeg venter ganske sikkert nogle Linier fra Dem eller Deres Hr Mand og forbliver

ærbødigst

Der kleine Declamator

Min Adresse

Til H. C. Andersen, Desippel i Slagelse lærde Skole logerer hos Mad: Henneberg

[Udskrift:]

Kongelig Skuespillerinde Madam Andersen

afleveres hos Hr. Professor Rahbek

paa Bakkehuset ved

Frederiksberg ved

Kiøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 31-34)