Dato: 16. juni 1822
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Forfatteren af Stykket: Røverne i Vissenberg

d. 16de Junii 1822.

Idet de anordnede Censorer tilbageskikke Stykket: Røverne i Vissenberg, som aldeles uskikket for Skuepladsen, ønske de, at det med Hensyn til Forfatterens personlige Stilling maatte fra Theaterdirectionen blive ham tilkjendegivet, at med den fuldkomne Mangel paa elementær Dannelse og alle uundværlige Forkundskaber, som dette Stykke paa hver Side viser, det endog for de allerypperste Anlæg vilde være umuligt at frembringe noget, der kunde fortjene at fremstilles for et dannet Publicum eller forelægges smagfulde og kyndige Læsere. Særdeles kjært vilde det være dem, hvis dette Vink maatte formaae det unge Menneske til at søge, og hans Venner og Velyndere til at forskaffe ham den Veiledning, uden hvilken den Bane, han saa ivrig søger efter at betræde, stedse maa og vil blive ham lukket. - Dette skulde Directionen ved at tilbagesende Stykket ikke undlade at tilmelde Forfatteren.

HOLSTEIN. RAHBEK. OLSEN. COLLIN.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (2)