Dato: 17. august 1875
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til Fru Dorothea Melchior.

Holsteinborg 17. 8. 75!

Nu min kjære Fru Melchior – da vor kjære gamle, ædle Ven, Danmarks Digter er hensoved og De efter hans Jordfæstelse vel atter mere er kommet til Ro, tør jeg følge Hjertets Trang ved at skrive til Dem. Og De, som er saa god og saa beredt til at forstaa Andre – De vil hellerikke finde det anmassende naar jeg beder Dem ogsaa modtage min Tak for Alt hvad De har været for den kjære gamle Ven, og Alt hvad han har fundet og modtaget i Deres venlige, kjærlige Hjem. Ja i denne Henseende synes mig at vi Alle staa i Gjeld til Dem og aldrig bør Deres Trofasthed glemmes af Enhver der har havt Leilighed til at glædes derved.

Jeg kommer vist med det første nogle faa Timer til Byen, for at besøge min Tandlæge, men saasnart jeg opholder mig lidt længere i Kjøbenhavn, da beder jeg om at turde besøge Dem for da ogsaa ret at høre om vor dyrebare, ædle gamle Vens sidste Levedage.

Men hvilken Naade at Vor Herre forundte ham saa stille at sove hen – saa vi tør trøstes ved at hans Engel har baaret og løfted ham til de evige Boliger hvor der er godt at være. Hvor gribende var en Moders Tak med Krandsen paa hans Kiste! mon der ikke er givet Dem Leilighed til at samle en Krands af flere saadanne Beviser?!

Jeg haaber at denne for os ualmindelig varme Sommer har været velgjørende for Deres kjære Datter Anna? jeg beder Dem hilse hende og hendes Sødskende og De selv med Hr. Melchior modtage en hjertelig, taknemlig Hilsen fra min Husbond og Deres

Mimi Holstein Holstbg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost