Dato: 21. juni 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

808. Til E. Collin. Rolighed d. 21 de Juni 75

Kjære Ven !

Fru Melchior er saa venlig at skrive et Par Ord for mig, uden hende saa det rent galt ud.

Min Læge er altid 7 Mile fra Byen. Hornemann har jeg seet engang omtrent i 14 Dage; heldigviis boer Doctor Meyer ved Siden af, hvor De og Deres Familie engang boede; han har besøgt mig 2 Gange.

Den belovede Sommer Varme bliver borte. Sidst i Ugen vilde jeg til Bregentved, om 3 Uger derfra, og da see snart at komme Syd paa.

Jeg seer hvor mange Bekvemmeligheder jeg maa have, hvor høit Udgifterne maa komme over mine første Beregninger. Har jeg kun meget faa Aar at leve, som er rimeligt, da slaaer det nok til; men man veed ikke hvorledes det stiller sig. De har i de sidste Aaringer ved Nytaarstiid, dog troer jeg ikke 1874, opgivet mig meget nøiagtig i Smaat og Stort, hvad jeg eier i Capital og Renter. Nu er De jo nok paa Landet; men De vil med Deres gode Villie nok kunde opgive mig hvad jeg eier omtrent ved Udgangen af August iaar.

Send mig denne Optegnelse saasnart De kan; det vil rimeligviis blive mig en Trøst og Beroligelse. Meget længes jeg efter at see Deres Kone, og senest Dem selv i Begyndelsen af August.

Kun Jonas, Fru Koch og Fru Melchior have endnu taget sig afmin Flytning, som dog troer jeg endnu staaer temmelig vant. Hils Jonas, Louise, Viggo og deres Smaa.

Tak kjære Ven for hvad De har været for mig i gode og tunge Dage og

dermed levvel! H. C. Andersen.

[Kun Underskriften er med H. C. Andersens egen Haand] .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost