Dato: 7. juni 1875
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Hr. Conferentsraad! Bregentved d: 7de Juni 1875.

Mange Tak for Deres Brev! Jeg var igaar i Roskilde med Hemming, at han kunde besee sin fremtidige Tumleplads, saa jeg kunde ikke skrive igaar, hvad jeg ellers vilde have gjort. - Jeg har i de sidste Dage faaet Meddelelse om, at Hemming snart skal til Prøveexamen for Optagelse i Roskilde Latinskole og har derfor nu grumme travlt med at faa ham godt færdig, at han med Ære kan bestaa den Examen. Det er derfor, kjære Hr. Conferentsraad, at jeg beder Dem undskylde, at jeg foreslaaer Dem, hvis en anden af Deres Venner i Kjøbenhavn kan, da at lade denne ledsage Dem til Haslev, hvor jeg saa skal modtage Dem. - Han kan bedst tage med helt til Haslev, thi han behøver kun at opholde sig en lille halv Time før Toget afgaaer til Kjøbenhavn derfra. Skulde det derimod falde Dem vanskeligt at faa En, der har Tid, da skal jeg med stor Glæde komme ind og hente Dem, og De behøver da blot med et Par Ord at lade mig det vide.

Jeg haaber, at De forstaaer mig, kjære Hr. Conferentsraad, at jeg ikke foreslaaer Dem dette, fordi jeg ikke med Glæde vil hente Dem, men fordi min Gjerning i denne Tid i en særegen Grad lægger Beslag paa mig. - Grevinden har i en 4-5 Dage været syg og ligget tilsengs og har derfor overdraget mig at takke Dem meget for Deres Brev til hende forleden. - De vil være saavel Greven som Grevinden hjertelig velkommen; men der er jo den Mislighed, som jeg allerede tidligere har gjort Dem opmærksom paa, at Greven og sandsynligvis ogsaa Grevinden i Terminstiden maa til Kjøbenhavn. - Uagtet de naturligvis helst ville være paa Bregentved hele Tiden medens De er her, saa vil De naturligvis være lige velkommen nu, saafremt De i de Dage vil tage tiltakke med at leve ensomt paa Bregentved i Stilhed og Ro sammen med Børnene og mig. - Grevens Kammertjener, der barberede Dem ifjor, er ganske vist i Terminen i Kjøbenhavn med Greven, men det er jo ikke mange Dage, og der er vel da nok en Anden, der midlertidig kan udføre det.

- Det glæder mig, at De er kommen Dem noget i den sidste Tid; jeg haaber nu, at det vil hjælpe godt, naar De nu kommer paa Landet. Jeg glæder mig meget til saa snart at se Dem.

Greven, Grevinden og mine Drenge bede hilse Dem meget, ligesom De hilses hjerteligt fra

Deres hengivne Erik Oksen.

Jeg beder hilse Frkk. Ballin, Fru Koppel og hvem af mine Venner De seer.

Id.-

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)