Dato: 28. maj 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Johann Meyer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28. Mai 1875

Kjære, meget ærede Hr. Meyer! I den tanke at De bedre forstaaer at læse det danske Sprog, end jeg at skrive i det tyske, tager jeg ikke i Betænkning at sende Dem et Brev i mit Modersmaal. Dagen för min 70 aarige Födselsfest modtog jeg den af Dora Enking leverede Gjengivelse af Deres smukke, digteriske Eventyr: "Den gode gamle Digter", det De havde forundt, i sin danske Oversættelse, blev nu Indtægt for "Börnehjemmet". Vil De ogsaa i den Anledning bringe Dora Enking, jeg veed ikke om det er en gift eller ugift Dame, min hjertelig Tak. Evevntyret, som sagt, læste jeg med stor Interesse, fandt Ideen særdeles smuk, Eventyrsproget godt anslaaet og Slutningen af det Hele, hvori "Ole Luköie" lader mig i Drömme skue tilbage paa mit henrundne [el. &hensvundne'] Liv; rörte mig til Taarer. Havde De seet mig den ældre, nu saa sygelige Mand sidde som jeg sad, hulke, græde og takke Vorherre, da vilde de tilvisse deri have fundet Deres meest glædelige Tak. Jeg önskede snarest at sende Dem Brev, men Besværlighederne for mig, paa den iövrigt skönneste og lykkeligste Dag, afkræftede mig saa særdeles at jeg ikke magtede at skrive Breve; nu kom for en 14 Dage siden Deres ærede kjærkomne Skrivelse med det tyske original Aftryk af Eventyret, jeg læste det med samme Glæde og Bevægelse som för. (*Gjerne önskede jeg at erholde endnu eet Exemplar) Billederne ere smukke, kun er det ikke "Ole Luköie", men "der Sandmann", der er givet i det förste. Jeg vilde nu begynde min Brevskrivning til Dem og flere Deeltagende, som jeg önskede at sende hver et længere Takkebrev, men jeg har i de seneste to uger været saa lidende, som i den allerförste Sygdomstid 1872, da mine Smerter begjyndte. Lørdags var jeg saa betagen at jeg tænkte at nu var snart dette Jordliv forbi; jeg er imidlertid i faa Dage kommet ud derover, og jeg skriver til Dem, uagtet det er mig meget besværligt at sidde i denne Stilling og føre Pennen. Tak for Deres Hjertelag for mig! Tak for Eventyret! Lad mig vide om dettte Brev er naaet til Dem. Vil Gud, tager jeg om 14 Dage paa Landet; faaer jeg da Kræfter rejser jeg til Schweitz og efter nogen Hvile der, sydpaa og bliver hjemmefra omtrent et Aar, det eneste der kan helbrede mig, sige Lægerne, er et varmt Vinter-Ophold; hjælper Gud mig ikke derved da har jeg ikke at haabe! Men jeg har modtaget saa meget godt og velsignet paa denne Jord at jeg kun har at takke og bøie mig i Ydmyghed. Lev hjertelig vel! Deres meget hengivne H.C. Andersen'

Tekst fra: H.C. Andersens Hus