Dato: 15. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 April 1875.

Kjære Ven!

Det bliver i Dag kun et kort Brev! jeg har at besvare til Udlandet, endnu henved tredive Skrivelser og er saa afkræftet og betaget at jeg veed ikke hvorledes jeg skal overkomme det. Dog De maae i Dag have et Par Ord fra mig. Af Aviserne har De faaet at vide om alle Festlighederne paa min 70-aarige Fødselsdag. Hvor megen Glæde og Velsignelse bragte den mig dog, men mit Legeme kunde ikke taale al den Overanstrengelse; jeg har faaet Vand i Benene, som i flere Dage har knuget mig, nu lader det dog som om Mixturen hjælper paa at drive det bort. / Meget vilde jeg fortælle Dem; men jeg mægter det ikke; dog skal De høre lidt om Festligheden hos Melchiors, den De maaskee dog har hørt om ved Hr Borgemester Mourier, som var tilstede. Vi fik flere smukke Sange, meest greb mig den af Richard. Ved Maaltidet viistes Taagebilleder, først mit "Barndoms Hjem" i Odense; dernæst Frederiksberg Bakke hvorfra jeg saae første Gang Kjøbenhavn, nu fulgte Skuet af "Rom", derpaa Ingemanns Huus i Sorø hvor jeg sluttede Improvisatoren, nu kom Collins gamle Huus, som det var i siin Tid, dernæst Bregentved, Basnæs, og Holsteinborg; Henriques Landsted Petershøi ved Emilie Kilde, Melchiors Sommerbolig "Rolighed", nu saae man "Keiserens nye Klæder", "den grimme Ælling" og Gartneren og Herskabet. Endeligt det gamle Theater og derpaa det ny, hvor man den Aften opførte "Den nye Barselstue" / og "Liden Kirsten", tilsidst min Statue i Kongenshave. Deilige Sager har jeg modtaget fra Indlandet og Udlandet; paa en Brevpresser fra Berlin var en smuk Tegning af mit Barndoms Hjem. Alt hvad De, kjære Ven, har fortalt mig om Festligheden i Odense, har dybt rørt mig. Gid at jeg havde været med da de glade Børn vare i Theatret. Vil de bringe Hr Cancelliraad Borch, foreløbig, min Tak for al hans Interesse for mig; hils alle Venner og Veninder, Deres Forældre, Brud og hele Familien. I Dag kun disse Par Ord, men glæd snart mig med Brev,

Deres meget hengivne H. C. Andersen

E.S. Den kjære deeltagende Ven Biskop Engelstoft sendte jeg strax Telegram; bring ham og Familien, ligesom Politimester Kochs og Hr Apotheker Lotze min hjertelige Hilsen.

[Udskrift :] Til Hr Cand: theol: Weber i Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 237-41)