Dato: 25. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Marts 1875

Kjære unge Ven!

Tak fordi De jevnligt glæder mig med Brev og tak fordi De bærer over med mig at jeg ikke strax besvarer samme. Vintren er for vexlende og stræng til at jeg i den kan vinde min Sundhed tilbage, jeg har det som oftest meget daarligt, Slim-Hoste og Gigt er to slemme Gjæster og snart er jeg reent ude af Vane med at bevæge mig i frisk Luft, Benene blive strax trætte. Hvor det dog er bitterligt, just nu jeg har saa uendeligt Meget jeg kan og bør være glad ved; hvo oplever, som jeg, saa mange Beviser paa Menneskenes Deeltagelse og Godhed; men Smerter og tungt Sind lægger en Dæmper paa al min Glæde. Det vil blive en deilig Dag, den kommende anden April, om jeg oplever den; / Det er allerede i næste Uge. Var jeg en Hedning kunde jeg frygte at »Guderne« kunde blive misundelige og vrede paa mig for min alfor store Lykke, men som Christen veed jeg at der er kun een Gud og han er »Alkjærlighed«. Det er en smuk Tanke af mine kjære Medborgere i Odense at de min Festaften give »Meer end Perler og Guld« og at Skolerne fa ae Friplads til denne Forestilling; gid at jeg kunde sidde i en Krog og see den Livlighed. Jeg hører ogsaa at »mit Barndomshjem« vil blive smykket med en Steen der bærer mit Navn. - Mit hele Liv er mig som en stor eventyrlig Drøm! at der ogsaa vil komme et Par af Byens høit ansete Borgere for at hilse paa mig er tilvisse altfor meget, og det i denne vexlende Vintertid, som endnu ikke har forladt os. Det vil iøvrigt blive mig en anstrengende Dag denne anden April; jeg har imidlertid maatte tage Bestemmelse / at kun mellem 12 og 3 kan jeg modtage de venlige Mennesker som ville hilse paa mig. Middagen tilbringer jeg hos Melchiors, hvor der er indbudt en stor Kreds. Jeg kommer vistnog meget træt der fra og det vil være mig umueligt at besøge Theatret hvor man just den Aften, fortælles der, vil give »Den nye Barselstue« og »Liden Kirsten«. Naar Festdagen nu er forbi, glæd mig da med Brev og meddeel mig hvorledes den er gaaet i Odense, og kommer der noget om den i Aviserne, da send mig disse? De vil derved forunde mig en stor Glæde. - Til min Billedstøtte er nu indkommet omtrent 24 000 Kroner; fra New York, London, Petersborg og Amsterdam ere komne Bidrag og endnu ikke er Indsamlingen sluttet. - Vor gode Ven Cand: Oksen er i denne Paaske ude hos Pastor Glahn og agter sig ogsaa til Odense. Hvad er det som ideligt drager ham derhen? - Jeg / venter en smuk Dag at høre ham fortælle mig at han er Brudgom. Vil De paa det hjerteligste hilse Deres Brud, ligesom ogsaa Deres Forældre og Søskende. Nicolai Bøgh er uendelig Lykkelig i sin unge Kjærlighed; de forlovede have allerede et Par Gange besøgt mig. Hos Melchiors er Alt ved det gode Gamle. I næste Uge kommer den ældste af Sønnerne, Carl, hjem fra Aarhuus hvor han har været paa Kontor i over et Aarstid, nu skal han blive i Virksomhed her hjemme hos Faderen. Fru Melchior sender Dem en venlig Hilsen, jeg sender Dem en heel Bouquet af Hilsener, som De kan uddele til kjære Venner min anden April. Gud velsigne Dem kjære Ven!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber!

E. S. Fru Koppel og Frøknerne Ballin hilse.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber

i

Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 232-35)