Dato: 7. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[Glansbillede med dreng ridende på gedebuk]

Kjøbenhavn den 7 Jan: 1875.

Kjære unge Ven!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de gode Ønsker for det nye Aar. Gid at De selv, ung, sund og glad gaae lykkelige Aaringer imøde. Mit Brev i Dag kommer imidlertid med en Bøn til Dem. Jeg har i det henfarne Aar, jævnligt erholdt tilsendt i løse Ark: »Odense og nærmeste Omegn« af Hr. Lauritsen. Selv var han saa venlig ved Juletid at bringe mig Bogens Slutning. Jeg veed ikke hans Opholdsted, om det er Kjøbenhavn eller Odense og kan altsaa ikke henvende mig til ham om nogle Ark som mangle og som / næppe ere komne til mig. Hver modtagen SendeIse har jeg lagt ned i en bestemt Skuffe og nu da Slutningen er bragt mig og jeg vil sende det Hele til Bogbinderen opdager jeg at fra det Ark der slutter med Side 68 og til det Ark som begynder med 85 mangler alt det Mellemværende. Kan De ikke fra Hr Lauritsen, om han er i Odense, eller fra »Fyens Stiftbogtrykkeri«, som eies af Hr Dreyer, skaffe tilveie de Blade jeg savner ellers er for for mig Værket aldeles mangelfuldt. -

Det vexlende Veir er mig slet ikke godt; jeg har nu i over 8 Uger ikke været ude at gaae, Gigten gjør mig dette besværligt og jeg er bange for at blive forkjølet thi da kommer igjen min slemme Slimhoste. Theatret har jeg ikke længe besøgt og Besøget jeg aflagde der var kun til en enkelt Time, / saa var jeg træt og uendelig mat. I Casino har jeg ikke været i to Aar. Med Indsamlingen til Monumentet i Kongens Have, siger man mig det gaaer særdeles godt, jeg seer ogsaa at i Aalborg, Skanderborg & har dannet sig mindre Comiteer til Indsamling, dersom Sligt ogsaa er skeet i Odense, da lad mig vide hvem der tager sig af Sagen. - Det Hele har overrasket og bevæget mig dybt! hvor kunde jeg tænke at et Monument for mig skulde blive reist medens jeg endnu lever; dog det er da ogsaa tvivlsomt om der forundes mig saa mange Jordelivs Dage at jeg seer det bragt til Virkelighed; jeg er imidlertid, som sagt, overrasket og glad ved Tanken og den venlige Imødekommen rundt om i Landet. - Cand: Oksen besøgte Dem altsaa paa Hjemreisen nu ved Nytaar; jeg skrev ham Brev til, som han har modtaget paa Bregentved, det maatte indtræffe der paa samme Tid som han selv indtraf. / Julebogen fra Odense bliver her i Byen meget læst og vel omtalt. Vil De hilse Hr Udgiveren og Forlæggeren fra mig. Jeg tænker at den bliver fortsat til næste Juul, gid jeg da maa kunne bringe et godt Bidrag til samme. Fra Melchiors, ligesom ogsaa fra Frøknerne Ballin og Fru Koppel, har jeg mange Hilsener til Dem, kjære Hr Weber! jeg føier til disse mine egne hjertelige Hilsener i en saa riig Bouquet at De nok kan dele den med Forældre, Søskende og deeltagende Venner, til disse, veed De, at jeg særligt regner Biskoppens og Etatsraad Kochs. I Dag skinner Solen, men det er koldt og glat ude paa Gaden saa at jeg kun tilvogns kan slippe ud og rimeligviis tilbringe Middagen hos Melchiors paa Høibro. Naar De glæder mig med Brev fortæl da om De har Theater i Vinter og hvorledes Selskabet er. Der er jo ogsaa en Musikforening i Odense? Men nu lev vel, Papiret slipper.

Hjerteligst H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr. Cand: theol: Weber

i Odense.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 227-31)