Dato: 26. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[Glansbillede af to dansende børn i tyrolertøj]

Kjøbenhavn,

2den Juledag

26 Decemb

1874

Kjære Ven!

Tak for seneste Brev jeg fik fra Dem! Tak for det blomstrende Rosentræ De havde ladet henstille paa mit Julebord Juleaften. Jeg var hos Melchiors til Middag; om Aftenen vare en stor Mængde indbudne, og der var et meget smukt, stort Juletræ, men det tændtes først efter Klokken 9 og saa seent turde jeg ikke blive ude, jeg var strax efter Middagsbordet træt og ilde, maatte snarest hjem og havde det slet ikke godt hele Aftenen og den Dag igaar. I min / Stue havde imidlertid Fru Melchior ladet dække for mig et lille Julebord og paa dette laae flere Smaapresenter og midt imellem disse prangede Deres Rosentræ. Hvor det var venligt af Dem saaledes at have mig i Tanke! Hvorledes har De tilbragt Deres Juul? Oksen er jo i denne Festtid hos sin Fader. De har da læst om den store Opmærksomhed, den vistnok alfor store Hæder, man bereder mig, at reise min Statue i Kongenshave. Om jeg oplever at faae det at see, er ikke saa sikkert, hvorlænge har jeg fra Nu til min Grav? Det er nu paa tredie Vinter jeg er lidende og i over 6 Uger har jeg ikke været tilfods uden for Huset. Vil De / takke hos Holm-Petersen for det særdeles smukt udstyrede Exemplar af »Julebogen«, denne selv har meget interesseret mig og har fortræffelige Bidrag, den bliver ogsaa vel omtalt og lagt Mærke til. Jeg vil haabe at Udgiver og Forlægger faae baade Fordeel og Glæde af Bogen og saa at den fortsætter i mange Aar. Jule-Litteraturen er iøvrigt riig i dette Aar, og flere af de nye Bøger have ret tiltalt mig, saaledes de fire Smaafortællinger af »Forfatterinden til en ung Piges Historie« (navnlig den anden Fortælling i Bogen). Fru Schør[r]ings Noveller ere ogsaa af Betydning. Vil De hilse Deres Forældre og Søskende, hilse i Bispegaarden og hos Etatsraad Kochs. - Dem selv, kjære Ven har jeg at bringe Hilsener fra Familien / Melchiors, ligesom ogsaa fra Fru Koppel og Frøknerne Ballin. - I Theatret kommer jeg ikke, det er mig for besværligt, men De vil forstaae hvilket Savn det er for mig. Tidt faaer jeg for mange Besøg, tidt altfor faae; min Slimhoste vedbliver, jeg maa hver Aften tage Morphin-Saft for at finde Ro. - Meget længes jeg efter Foraaret, naaer jeg op i det og kan komme ud i Solskin og varm Luft da bliver det nok bedre med mig, men det er svært at slippe igjennem Vintertiden, nu synes den at føre Regimente. Kanalen udenfor mine Vinduer er frossen til men brydes dog jevnligt ved de smaae, aabne Dampbaade som tage Seilskibene paa Slæbetoug. Hav nu hjertelig Tak for det gamle Aar! gid det nye bringe Dem Solskin og Glæde. Tænk da med Deeltagelse paa Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber

i

Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 222-26)