Dato: 26. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Caspar Frederik Johansen Wegener
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2den Juledag

26. December 1874

Kjære Ven!

Tak for det seneste Brev, jeg fik fra Dem. Tak for det blomstrende Rosentræ, De havde ladet henstille paa mit Julebord Juleaften. Jeg var hos Melchiors til Middag; om Aftenen vare en stor Mængde indbuden og der var et meget smukt, stort Juletræ, men det tændtes først efter Klokken 9, og saa seent turde jeg ikke blive ude, jeg var idag efter Middagsbordet træt og ilde, maatte snarligt hjem og havde det slet ikke godt hele Aftenen og den Dag igaar. I min Stue havde imidlertid Fru Melchior ladet dække for mig et lille Julebord, paa dette laae flere Smaapreseneter, og midt imellem disse prangede Deres Rosentræ. Hvor det var venligt af Dem saaledes at have mig i Tanke! Hvorledes har De tilbragt Deres Juul? Oksen er jo i denne Festtid hos sin Fader. De har da læst om den store Opmærksomhed, den vistnok altfor store Hæder, man bereder mig, at reise min Statue i Kongens Have. Om jeg oplever at faae det at see, er ikke saa sikkert, hvorlænge har jeg fra Nu til min Grav?

Det er nu paa tredie Vinter, jeg er lidende, og i over 6 Uger har jeg ikke været tilfods uden for Huset. Vil De takke hos Holm-Petersen for det særdeles smukt udstyrede Eksemplar af "Julebogen", denne selv har meget interesseret mig og har fortræffelige Bidrag, den bliver ogsaa vel omtalt og lagt Mærke til. Jeg vil haabe, at Udgiver og Forlægger faar baade Fordel og Glæde af Bogen, saa at den fortsættes i mange Aar. Julelitteraturen er iøvrigt riig i dette Aar, og flere af de nye Bøger har ret tiltalt mig, saaledes de fire Smaafortællinger af "Forfatterinden til en ung Piges Histoire" (navnlig den anden Fortælling i Bogen). Fru Schørings Noveller ere ogsaa af Betydning. Vil De hilse Deres Forældre og Søskende, hilse i Bispegaarden oghos Etatsraad Kvist - Dem selv kjære Ven har jeg at bringe Hilsener fra Familien Melchior ligesom ogsaa fra Fru Koppel og Frøknerne Ballin. -

I Theatret kommer jeg ikke, det er mig for besværligt, men De vil forstaa hvilket Savn det er for mig. Tidt faaer jeg for mange Besøg, tidt altfor faae, min Slimhoste vedbliver, jeg maa hver Aften tage Morphinsaft for at finde Ro. - Meget længes jeg efter Foraaret, naaer jeg op i det og kan komme ud i Solskin og varm Luft, da bliver det nok bedre med mig, men det er svært at slippe igjennem Vintertiden, nu synes den at føre Regimente. Canalen udenfor mine Vinduer er frossen til, men brydes dog jævnligt ved de smaa aabne Dampbaade, som tage Seilskibene paa Slæbetoug.

Hav nu hjertelig Tak for det gamle Aar! Gid det nye bringe Dem Solskin og Glæde. Tænk da med Deeltagelse paa Deres hengivne Ven

H. C. Andersen

[udskr.:] Velbaarne Hr. Cand. theol Wegener i Odense

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost