Dato: 17. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Rosing
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17. Dec 1874

Kjære højtærede Ven.

Allerede forlænge siden burde jeg have skrevet og sendt Dem min hjertelige Tak for "Smaadigte og Sange" og fordi jeg altid er saa venlig i Deres Erindring, men jeg sidder saa godt som bundet til mine Stuer, lidende af Gigt og en slem Slimhoste, der plager mig om Dagen og piner mig om Natten, saa at jeg hver Aften maa tage Morphin for dog at faae nogen Søvn. I over sex Uger har jeg nu ikke gaaet paa min Fod Gaden igjennem, kun tre Gange har jeg, paa tredje Maaned, været i Theatret og da kun en lille Time; mine Venner besøger jeg ikke og i saadan Stemning har jeg ikke Lyst til at bestille Noget, ikke engang skrive et Brev. Deres Bog har jeg imidlertid læst og glæder mig over ved den Naturlighed der er i den, jeg føres ud fra min vinterlige Stuer i Foraars og Sommerluftning. Det lille Digt "et Frieri" har ret tiltalt mig; det er en smuk Sang, "ved et Barns Vugge" og ret ud af mit Hjerte er Sangen ved Skyttefesten i Sorø 1867. Det er imidlertid ikke disse tre alene jeg maa fremhæve, der ere andre Digte i den lille Bog, som er ere ligesaa digteriske følte og fødte, men disse komme her paa Papiret i det jeg aabner Bogen tilfældigt. Gid De maa have Glæde af denog at vore unge Komponister giver Toner tilhvad de, kjære Ven, allerede har beaandet med Melodi indenfra. Jeg har ellers glædet mig ved flere nyheder nu Julen kalder disse til Julebordet. Der er i Rudolph Schmidts Digte flere som have have talt mig. F.Ex. Historien om Soldaten ligesaa om Lægen og Præsten; Hr. Sigurd Møller har været en temmelig streng Kritiker, selv har han imidlertid leveret en smuk Historie om "Sarons Rose", dog af alle disse senere Nyheder maa jeg særligt anbefale Dem at læse den anden Historie i det lille Hefte af Fortællinger der er givet af Forfatterinden til "en ung Piges Historie", den rørte mig til Taarer, uden at være i mindste Maade sentimental! - De har vel i Avisen seet hvor rørende og smukt Børnekredsen i Amerika har tænkt paa the old storyteller, da de troede jeg leed Nød; de sloge deres Sparebøsser itu for at sende mig den hele Sum. De har vel, haaber jeg, ogsaa læst mig Brev til Amerikanerne, i denne Anledning. Vil De hilse Deres Kone og Svigermoder, nu vil De ogsaa hilse Ingemanns gamle Pige Sophie Rasmussen om De seer hende. Bevar mig i venlig Tanke, som De og Deres Hustru altid er det for mig. Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus