Dato: 18. september 1874
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

799. Fra E. og Henriette Collin.

Jeg fik idag ganske uventet Brev fra Dem, thi da jeg aldrig skriver kunde jeg heller ikke vente Brev.Jeg skriver nemlig ikke, deels fordi det eensfor mige Liv herude ikke frembyder noget Meddelelsesværdigt, men især fordi De har en Correspondent som Jette, der jo ogsaa nylig har skrevet til Dem.

De har gjort en ganske rigtig Regning, naar De antager, at vi for Louises Skyld flytte ind tidligere end sædvanligt. Der er saaledes den bedste Udsigt til at vi kunne sees paa Mandag otte Dage ved det sædvanlige Middagsbord.

Denne Sommer har været koldere end nogen anden som jeg mindes, og den har slet ikke været god for denne Egn. Afrikansk Glød i 14 Dage sved vore Træer, hyperboræisk Kulde i en Maaned ødelagde Frugtens Modning. Selv Silden flygtede fra vore Strømme og fandt Opholdet i Belterne behageligere. Dette Sidste har været nok saa trangt for os som det i

Første. De herboende Fiskere, brave Folk som vi holde af, ere jo vor ene

ste daglige Omgang, og det er jo trangt at see paa deres Mismod, naar de

intet Udbytte see af deres slidfulde Liv. Vi have ogsaa været hjemsøgte af Storme og 3 Strandinger. Men vi have alle havt god Helbred og tilstrækkelig Sysselsættelse, saa at det vilde være Synd om vi vilde klage. - Altsaa paa snarligt og glædeligt Gjensyn ! Deres

Ellekilde 18 Sept. I874. E.Collin

Edvard spørger om jeg ogsaa vil skrive lidt til Andersen, men det vil, naturligvis ikke, da jeg har skrevet sidst og ikke har andet at sige end at ogsaa jeg haaber paa snarlig og glad Gjensyn'ndash; Deres Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost