Dato: 16. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

"Rolighed," near Copenhagen, September 16, 1874.

Dear and much honored friend:

Last evening I received your friendly and sympathetic letter, with the enclosed draft for my income for the past half year from the Collected Writings (five pounds, seventeen shillings, ten pence, sterling). I thank you and the publishers. Next I must thank you for the warm sympathy you have shown me in a matter which, however moving and beautiful it is on the part of the American children,-and this should certainly make me happy, has nevertheless affected me strongly and cast a gloom on my spirits. Out in the country, where I was getting on nicely, and where on the advice of my doctor I was to avoid all excitement, I received in a letter, sincerely and beautifully written, one dollar from a little girl in America, and with the printed piece, "The Children's Debt: I was much surprised, but saw in all this only a friendly thought that would be forgotten in the busy days. But this did not prove to be the case. After my return from the country, and while I was out here at "Rolighed" near Copenhagen, the American minister, Mr. Cramer, honored me with a visit, and handed me two gifts, amounting altogether to several hundred Rigsdaler in Danish money. I was overwhelmed to a degree by this, in part moved with gratitude, in part uncomfortably downcast. I could not refuse a gift which so many dear little ones had sent me in a friendly spirit, but on receiving it I felt that I must make a statement, and I have sent this on, that is, I have written a letter to the esteemed American who sent it, to try to clear up any possible misunderstanding. This letter I sent off on August 31. It must consequently have reached America and been published and read by the time you hear from me. I will hope that you and all my friends will find it just and proper, and moreover charged throughout with the gratitude I feel.

The honoraria which you sent me, dear friend, I am entering under "Author Edition" and while I am mentioning the latter, I may say that I have expressed my thanks to the publishers, who have also on this occasion shown their sympathy and appreciation by their willingness to accept the sums collected, if this is actually continued. Accept my own most hearty expression of thanks, dear Mr. Scudder, for your solicitude. If only now my ailing disposition may settle down to greater peace than it has been through this beautiful, but for me depressing, episode, - an episode brought about by a report in a German paper, which I have not seen, but in which the person reporting must have misunderstood something that may have been said in a short, private conversation.

Will you give my most hearty and respectful greetings to your noble wife? Give me the pleasure of a letter soon, one that can raise my spirits! T ell me then, too, how favorably and handsomely my letter to the Americans has been received.

your sincerely devoted

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

P.S. Who is the Mr. Boyesen whom you mention in your letter?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

"Rolighed" den 16 Sept. 1874 ved København.

Kjære meget ærede Ven! Iaftes modtog jeg deres deeltagende venlige Skrivelse der indesluttede Anvisningen paa min Indtægt fra det sidste Halvaar for de samlede Skrifter: (Five Pounds & seventen Shilling, Ten Pence Sterling). Jeg takker Dem og de Herrer Forlæggere. Jeg takker dernæst for den Deeltagelse De saa levende har viist mig i en Sag der ihvor rørende og smuk den end er fra de amerikanske Børn og tilvisse maatte gjøre mig glad dog har stærkt afficeret og forstemt mig. Ude paa Landet, hvor jeg var i god Bedring og efter min Læges Raad skulde undgaae al Sindsbevægelse, modtog jeg i et Brev, hjerteligt og nydeligt skrevet, een Dollars fra en lille Pige i Amerika og tillige det aftrykte Stykke "Børnenes Gjæld". Jeg blev meget overrasket, men betragtede det Hele som kun en venlig Tanke, der snart, i denne travle Tid, vilde svinde hen. Det blev imidlertid ikke Tilfældet. Efter at være kommet fra Landet og her ud paa "Rolighed", nær ved Kjøbenhavn, beærede den amerikanske Gesandt Hr Cramer mig med et Besøg og overlevere de mig to Sendelser, tilsammen en Sum paa nogle hundrede Rigsdaler dansk; jeg blev i høi Grad betaget der ved, deels taknemlig rørt, deels ubehagelig stemt. Jeg kunde ikke støde fra mig en Gave som saa mange kjære Smaa venligt sendte mig, men i det jeg modtog den maatte jeg give en Erklæring og denne har jeg sendt, det vil sige, jeg har skrevet et Brev [Brev] til den ærede, amerikanske Afsender og søgt at opklare en muelig Misforstaaelse. Den 31 August afsendte jeg Brevet, det maa altsaa nu, da De hører fra mig, være naaet Amerika og der trykt og læst. Jeg vil haabe at De og alle mine Venner ville finde det ret og rigtigt, dertil gjennemstrømmet af den Taknemlighed jeg føler. De Honorar, De kjære Ven, har tilsendt mig, henfører jeg under "Author-Edition" og i det jeg nævner denne, har jeg jo udtalt min Tak til de Herrer Forlæggere, der ogsaa denne Gang have viist mig deres varme Deeltagelse ved at ville modtage Indsamlingen, om saadan virkelig vedblev. Selv modtage De, kjære Hr Scudder; mine hjerteligste Taksigelser for Deres Omsorg. Gid at nu snart mit sygelige Sind maa komme i større Ro end det i denne Tid er sat i ved denne smukke, men for mig dog forstemmende Sag, foranlediget ved en Meddelelse i et tydsk Blad, det jeg ikke har seet, men hvor Meddeleren maa have misforstaaet hvad der kan være yttret i en kort, privat Samtale.

Vil De bringe Deres ædle Frue min hjertelige, ærbødige Hilsen! Glæd mig snart med Brev, der kan løfte mit Humeur! siig mig da ogsaa om hvor velvilligt og smukt mit Brev til Amerikanerne er blevet optaget.

Deres inderligt hengivne

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 134-36)