Dato: 2. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed den 2 Sept. 1874

Kjære, velsignede Fru Scavenius!

Det var deiligt engang igjen at faae Brev fra Deres Naade, meget længtes jeg derefter; jeg vidste at De var syg, men da Tiden skred frem over den Bestemmelse De havde sagt mig at De blev i Hellebæk, matte jeg antage at De var andetsteds hos Slægt eller Venner. Endelig modtog jeg Deres kjærkomne Brev her paa Rolighed hvor jeg har været over en Maaned, siden jeg forlod det Skovrige, smukke Bregentved. Jeg havde det saa / godt der, den samme hjertelige Omgivelse, som paa Holsteinborg og tidligere paa det uforglemmelige Basnæs som jeg vistnok ikke oplever oftere at besøge. Jeg kom saa forfrisket og vel her til Rolighed, men fra jeg kom slog Veiret om i Regn og Blæst, jeg blev igjen sat tilbage i Velbefindende og er især meget lidende af Gigt, der neppe slipper mig i den kommende Vinter, men jeg haaber dog da, efter to Vinterquarantainer at jeg igjen kan tumle mig mellem mine Venner inde i Byen. Der kommer jeg om en otte Dage; neppe flyver jeg ud af Landet, som jeg første havde bestemt. Alle Grev Holsteins ere nok hjemme paa Holsteinborg, Grev Moltke vende snart hjem for Øieblikket er Grevinden i Hjerting ovre ved Varte for at bruge Søbade. De to yngste Sønner og Kandidat Oksen ere med hende. Greven selv kommer nok snart hjem fra Schweitz hvor han er med sine to ældste Sønner og to af disses Venner. Jeg var forleden Dag ude hos Enke-Dronningen, som jeg ikke havde seet i over et Aar; paa Hjemveien holdt jeg ved Bernstorf og blev paa det hjerteligste der modtaget af den hele kongelige Familie. Jeg talte ogsaa med Prindsessen af Wales og hendes fem B ørn, alle smukke og livlige. Frøken Brandes har jeg besøgt i Rosenvænget, netop den dag jeg nu fik Brev fra Deres Naade. Hun var ret livlig og taalmodig. /Fru Melchior sender Deres Naade mange venlige Hilsener.

det gjør mig ikke godt, men det er mig svært at forlade de trofaste, deltagende Venner og fløtte ind i min Ensomhed, derfor opsætter jeg hver Dag indreisen. Vil Deres Naade hilse Frøken Lützow, ligesom andre af mine Venner De mueligt see i Hellebæk. Fru Collin fløtter nok snart ind til Byen da hendes Datter Louise venter Storke-Besøg. Snart haaber jeg at høre fra Deres Naade at De har det rigtigt godt og som altid, venligt har i Tanke Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus