Dato: 31. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: engel med blomsterguirlande]

"Rolighed"

Gamle Kalkbrænderivei

31 Juli 1874

Kjære Ven!

Tak for den venlige Skrivelse De lod følge med Brevet fra Cand: Oksen, jeg modtog det Dagen efter Grevindens Fødselsdag og strax den efterfølgende Dag sendte jeg igjen Brev til ham, jeg vil haabe at han modtog det i Luzern. Af en Skrivelse der kom fra Krohn, til een af Husets Sønner paa Bregentved hørte jeg at han havde mødt Dem og Oksen i Basel og netop paa Grevindens Fødselsdag, hendes Skaal blev da drukket og næste Morgen gik Reisen til Genf. Jeg forstaaer iøvrigr ikke, da De har saa lidt Reisetid, at De denne Gang har taget Genf med, ligesom at De har villet anvende, om kun nogle Timer paa at stige op til Melkekuuranstalten ved Heidelberg, men det er nu Deres Sag. Jeg er meget nysgjerrig efter at vide hvorledes De har lagt Veien fra Genf til Luzern, om De har besøgt / Montreux og Glion, om De har opholdt Dem i Fribourg og Bern, om De fra Interlaken har besøgt Gletsche[re]n ved Lauterbrunnen og dernæst Giessbach. Fra Luzern veed jeg heller ikke om der er blevet noget af Touren til Brunnen, og til Ragatz. Jeg haaber nu at enten De eller Hr Oksen, naar De vende tilbage sydfra til Chur, stiller min Nysgjerrighed. Jeg kan ikke tro andet end at De ere henrykte over Touren fra Chur til Chiavena og tilbage. Mandagaften den 27de Juli forlod jeg Bregentved, hele Familien fulgte mig til Banegaarden, Grevinden og jeg i een Vogn, Greven med de fem Sønner samt Brachel og Jonquiere i en anden Vogn og mit Tøi i en tredie. Det var deiligt sommerligt Veir, kun for varmt. Jeg var blød om Hjertet ved Afskeden, thi jeg havde befundet mig særdeles glad og hyggelig de tre Uger paa Bregentved. For hver Dag var jeg meer og meer kommet til at skatte Greven og Grevinden, faaet Børnene kjær og ved Samtale med Kammerherinde von der Maase ret levet tilbage / i gammel Tid og med Mennesker, som forlængst ere borte fra denne Jord. Jeg følte mig dertil saa styrket og ved godt Humeur, tænkte allerede paa at reise sidst i August lidt ud i Verden, men nu er det ikke længer saaledes, jeg føler mig igjen mindre vel siden jeg er kommet til "Rolighed". Søen har i disse Dage jeg har været her stinket aldeles forpestende, saa at jeg paa mine Værelser, i denne Varme, maa lukke Vinduer og Døre. Et Par, man kan kalde det Smaating, har strax sat mine Nærver i Bevægelse og igaar havde jeg et Slags Anfald deraf saa at jeg brast i Graad, som da jeg var i Nyhavn. Der hen har jeg nu heller ikke stor Lyst at komme, men jeg nødes jo dog, naar det bliver koldere, Leiligheden venter mig og jeg har for hver Maaned jo maattet / betale mine 45 Rdlr, det er jo en Deel i tre a fire Maaneder blot for at vide man har et Hjem. Nok herom! Det er en mærkelig Sommer med Lyn og Torden, man faaer aldrig en Aviis i Haanden uden man læser at nu der, nu der, her hjemme, har Lynet slaaet ned, dræbt Folk og Qvæg, afbrændt Huse og Gaarde. Fra Melchiors har jeg venlige Hilsener til Dem og Hr Oksen. Alt her er ved det gode Gamle, Moses Melchior ventes hjem fra Vestindien om faae Dage. Bøgh er i Fyen, Bloch, det vil sige Lægen, er Hjælpelæge ude paa Bregentved, der vil Hr Oksen vist træffe sammen med ham. Maleren Carl Bloch er med Familie i Hellebæk og maler mindre, men særdeles smukke Billeder. Nu reise De vel kjære Hr Weber, fra Chur over Lindau til München, Nürnberg og Eisenach, da er De snart i de danske Skove. Nyd ret i Sundhed og Sandhed hver Reisedag! hils den kjære Hr Oksen og glæd med Brev,

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Wohlgeboren

Herrn Cand: theolog: Weber

[Overstr: Eisenach, rettet til, ikke HCAs håndskrift:] Scherrebeck

Nordschleswig

poste restante

(Absender H. C. Andersen)./

[på bagsiden af kuverten:

glansbillede med to engle, poststempel Chur 3.VIII.74

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscna 94, 205-10)