Dato: 30. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed", gamle Kalkbrænderivei den 30 Juli 1874

Kjære Ven!

Tak for Besøget! Tak, endnu engang, fordi De paa Reisen i Udlandet, saa venligt havde mig i Tanke at De hjembragte Kaulbachs "Engel" i Biscuit til mig. De tre Ark af nye Eventyr og Historier tage sig nu, hvad Billederne angaae, ret godt ud, kun ønsker jeg at der snart, i dette Bind, maa komme et Par større Illustrationer, som fylde et heelt Blad, jeg lenges derfor efter at see en ny Korrectur. De vil erindre at de "Bemærkninger" som skulde slutte de to Bind af første og anden Deel: Eventyr= Historier med Billeder af Pedersen, bleve henlagte til nu den hele Samling (fem Bind), eller om De vil, til at anbringes bag i tredie Bind af den Frøhlichske Samling.

"Bemærkninger" til det Hele bliver altsaa et Stykke i to Afdelinger, de til Petersens Udgave og de til Frøhlichs. - Til førstnævnte har vi fra tidligere Tid den trykte Opgivelse, som jeg har henlagt og til Frøhlichs to første Dele findes ogsaa "Bemærkningerne aftrykte i 27de Deel af samlede Skrifter; det Ark hvorpaa Bemærkningerne findes, ønsker jeg at erholde særskilt til Afbenyttelse ved Trykningen, men har De det ikke, uden ved at det rives ud af samme Hefte, da siig mig det, saa skriver jeg det af. De øvrige Bemærkninger til femte Deel, har jeg nedtegnet og de skulle kun ordnes, men her trænger jeg i Eet og Andet ogsaa til Deres eller Hr Møhlers hjælp. 1866 udkom et Hefte der begyndte med "Gjemt er ikke glemt", og slutter med "Skrubtudsen". Nu vil jeg gjerne vide om ikke det næste som fulgte, var "Dryaden" og naar den udkom? Dernæst om der ikke da - men i hvilket Aar, fulgte tre Eventyr der begyndte med "Hønsegrethe". Senere fulgte igjen et Hefte der sluttede med "Gartneren og Herskabet". I hvilket Aar var det? Og hvilke Eventyr og Historier stode deri? Det sidste Hefte indeholdt blandt andet "Krøblingen", men naar udkom det? Har De forstaaet mig, kjære Ven? Jeg vil gjerne have de trykte Bemærkninger i 27 Deel og dernæst nøiagtigt vide Indhold af de forskjellige Eventyr Hefter som senere udkom og Tiden. Bemærkningerne, som sagt, ere nedskrevne, men Ordningen af Tidsfølgen har jeg ikke sikkert før De nu snart, venligt giver mig Oplysning. Hils Deres Frue!

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 107-08)