Dato: 19. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Lauritz Eckardt
Sprog: dansk.

Bregentved den 19 Juli 1874

Kjære meget ærede Hr Eckart.

Seent iaftes modtog jeg deres ærede Skrivelse, som forstemte mig en Deel, da jeg ikke seer mig istand til at opfylde Deres Øn­ske. De veed at jeg nu i næsten to Aar har været syg og først i de sidste Uger ved at være paa Landet imden friske Luft, begynder at føle mig mere vel og at komme til Kræfter, men jeg er aldeles ikke i Stemning til at skrive / nogen Slags Leilighedssange. Det gjør mig ondt at De har bedt mig derom, og at det er en Sang til Grev Holstein, som De nok indseer, jeg gjerne skreven Sang til, men jeg maa opgive det; en lignende Opfordring beder jeg Dem at komme med en anden Gang naar jeg er fuldkommen vel og da vil jeg være meget glad ved at kunne opfylde den.Vil De ogsaa venligt udtale dette for det ærede Udvalg.

De vil dernæst bringe min ærbødige Hilsen til Deres Frue og til Deres Broder, som De mælder mig er vendt hjem fra Udlandet, jeg vidste / ikke der hans Adresse, veed heller ikke Grev Rantzaus, men da han jo nu om 14 Dage er under Deres Tag, siig ham da at jeg sender hans Brev til Carineholm, eller vil De allerede besørge vedlagte til ham?

Deres meget hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus