Dato: 16. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund
Sprog: dansk.

Bregentved den 16 Juli 1874

Kjære Fru Lund!

Ved Fru Melchior har jeg hørt hvor behagelig Reisen til Jylland har været for Dem og Deres Mand og at de Begge føle sig vel i Hans Tausens gamle By. - Det glæder mig særdeles at høre hvorledes deres Mand som Kunstner og som soldat paa skjønes; jeg vil tro en lykkelig Fremtid ruller op for ham og at den maa skrive sig fra Sommer-Opholdet paa Heden ved Asmild-Sø. Ikke sandt; Jylland er et stortslaaet land, man føler sig der løftet uden for Øerne, der hver for sig kunne være og ere smukke Aakander, eller kjønnere sagt, "Lothus Blomster paa Vandet". - Jeg tilbragte hen ved halv fjerde Uge paa det smuktliggende Holsteinborg hos den hjertensgode velsignede Grevinde Holstein, desværre fik Greven kun Tid at være i sit Hjem to Dage i Pintsen, nu er han da endeligt fri for / de mange Stats-Besværligheder. Jeg havde det velsignet og godt. Alt hvad Rigdom og velvilligt Sindelag kunde yde mig den halve Syge forundtes mig og jeg kom mig forbaussende i de faae Uger. Herfra vilde jeg til Bregentved hvor man ventede mig, men da Terminen kaldte Grev Moltke til Kjøbenhavn og Grevinden ogsaa reiste derind for at see til sin syge Moder Moder fløi jeg en lille Flugt til vore Venner paa det gjestfrie "Rolighed". Men nu kom der Forandring i Veiret, vi fik Regn, Blæst og Kulde, det var ikke Noget for mig, jeg blev i faae Dage igjen sat en Deel tilbage i mit gode Befindende og fik dertil en saa kraftig Gigt, at den nok kunde bøie begge Ender sammen paa mig; jeg har den endnu, den fule Gæst ligger paa Landet med mig og knuger i Albuer, Hænder og Knæ; forresten er jeg, i god Tid sagt og nedskrevet, særdeles vel; jeg er igjen frisket op nu Varmen er kommet og jeg kan tumle mig / i den friske Skovnatur her paa Bregentved. Jeg tog herud Søndag den 3de Juli, i morgen er jeg har altsaa paa 14de Dag og da det netop i Ugen som kommer er Grevinde Moltkes Fødselsdag bliver jeg her til Fredag den 23 Juli, dersom De derfor ret vil forunde mig en Glæde da skriv mig til i den Tid og send Brevet til Bregentved over Stationen Haslev. Jeg boer smukt har tre Værelser og en Have at gaae i, som var det en engelsk Park. Her ere deilige friske Græsplæner med Statuer og Kalksteens-Vaser, uendelige lange Aleer, Indsøer med Svaner og hvide Lotus, Springvande, Høider, som løfte sig op mod Træernes Kroner; Vildtet gaaer fredeligt om, tæt ved, i Dyrehaven, Kukkeren siger man skal leve endnu længe og Storken fortæller om Reise Liv - det vil sige om Fru og Hr Lunds Reiseliv mod de varme Lande, naaer jeg skal gaae i Snee /og skarpe Vinde paa Kjøbenhavns Gader og være glad til at jeg kan gaae, det har jeg jo ikke kunnet i to Vintre. Emil Melchior veed De har taget sin Examen med bedste Charakteer og besøger i disse Dage, med tre unge Fættere Bornholm. De lykkelige Mennesker! Ja saaledes er det at være ung. Men jeg har jo været det, jeg skal holde min Mund og ikke klage, særligt holde min Mund da jeg ingen Tænder har i den. Men det Syn skal jo være deiligt, sige Kunstnerne og det Folk som Lund og Bloch! Hils nu hjerteligt deres Mand, ligsom ogsaa Provst Svane, hans Frue og min Gudsøn Daniel; han kommer da ved Navnet mellem de store Profetter hvor Deres Mand har set hans Fader og mig Uværdige! Min Muse besøger mig slet ikke, Gud veed hvilke Andre hun nu har valgt sig - O de Muser, de Muser! De kysser og knuser. - Lev nu hjertelig vel. Deres meget hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus