Dato: 15. juli 1874
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

791. Fra Henriette Collin. Ellekilde 15de Juli 1874

Klippe Klippe Klippe ! sagde Konen som vilde have det sidste Ord og det samme siger jeg, »Deres Bedstemoder«, thi De maa vide at jeg aldeles ikke har noget imod at vi etablerer et sligt Forhold imellem os som De selv i Deres sidste Brev ønsker det og jeg kan ikke see andet end at Fordelen maa blive paa min Side.–Sæt at De var min Sønnesøn vilde De da være uvillig til at behandle Deres pæne gamle Bedstemoder med Ærbødighed og Tro paa at hun i mange Ting maatte have Ret, uagtet De, paa Grund af Deres Ungdom og Uerfarenhed, ikke strax kunde indsee det? ! –

Frøken Ballin har Uret og har baaret sig ligefrem dumt ad ved strax at sige Dem at hun havde faaet Paalæg i sin Husleie og at hun var nødt til at lægge en Deel eller hele Byrden paa "sin kjere Conferentsraad".

–Saa havde De havt Tid til at betænke om De vilde gaa ind derpaa eller søge Dem et andet logis, og jeg føler, som jeg før har sagt Dem, ligefrem, Lyst til at sige hende dette naar vi sees.– »Dette er den Ballinske Uret og min Balliner Morale bliver ikke anderledes; at jeg selv har opfundet den er vist nok og jeg tror mig istand til paa egen Haand at kunne gjøre endnu mere !– Efter denne, ligesaa slaaende som pikante Sortie, vil jeg skynde mig ud af Døren–(det skal man altid gjøre) og forlade dette Emne med en oprigtig Bøn til Dem kjere Andersen prøv paa at forjage den Ærgerlige og uvenlige Følelse mod de to Frøkner, som saa ofte have udtalt Deres Glæde over at have en saadan Mand i deres Hjem og som, derom er jeg overbevist, af Hjertet ønsker at gjøre Dem al det gode de formaa. – At Fru Melchior som »den rige Kone«–kan see lidt anderledes paa den Slags Ting, er jo rimeligt nok, men jeg er ingen rig Kone og naar jeg altid opfordrer Dem til at bruge Deres Penge saa er det ikke fordi jeg synes at det er ligegyldigt hvorledes de bruges, thi jeg er selv meget nøieregnende med mine egne Udgivter og taaler ikke den ringeste overflødige, men jeg siger som Pigen i Fritz Jürgensens Tegning »Hvad der skal til, det skal til«.– Om os selv har jeg kun at fortælle at vi har det Godt, men at Savnet af Drewsens med Underbarnet Gerd er stort for os Alle–Jonas er snart fær dig med sine Limfjords Arbeider og saa faa vi ham hjem.

–Hvad synes De om det nye Ministerium? – Jeg tror at Vorsaae er den som Folk vil have mest Vanskelighed ved at gaa ind paa.–Stakkels Konge, hans Krone er ham vist ofte tung nok.– Iaften kommer Hornemanns og dertil Glæder jeg mig meget.–

–Lev vel kjere Andersen, skriv De mig nu snart et elskværdigt Brev til og siig mig at jeg har Ret i Alt hvad jeg siger.– Deres

JetteCollin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost