Dato: 15. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved

den 15 Juli 1874.

Kjære hjertensgode Fru Melchior! Seent iaftes modtog jeg Deres livlige, riigholdige Brev der omsluttede en Bouquet af halv udsprungne Roser; den blev strax sat i Vand og har i Nat heelt udfoldet sig. Tak for hver venlig Opmærksomhed og det velmenende Hjertelag der ligger heri! - Tak fordi De og Deres Mand ville see mig naar som helst jeg kommer, men der bliver da ikke noget af med at indtræffe førstkommende Fredag, som min Bestemmelse var; igaar talte jeg derom til Grevinden, men paa den elskværdigste Maade yttrede hun hvor gjerne de Alle beholdt mig og det saalænge jeg selv følte mig der tilfreds. Det er nu Grevindens Fødselsdag i næste Uge, netop Torsdag den 23de, og jeg tog da den Bestemmelse at blive her den Dag over; her bliver meget stort Bal og man siger mig at jeg da skal see hele Godsets og Omegnens Ungdom. Jeg reiser altsaa først her fra paa Fredag i næste Uge og har da tilbragt hele tre Uger paa det rige, smukke Bregentved. Hvor dog Tiden gaaer! Endnu har jeg slet Intet faaet bestilt herude, Intet uden at skrive Breve, men naar man saaledes giver Æble faaer man Pære igjen og jeg holder meget af at faae en god Skrive-Pære! Det har jeg ogsaa underrettet Nicolai Bøgh om, men endnu ikke erholdt fra ham denne forønskede Frugt. Hans smukke Stykke i illustrerede Tidende Besøg hos Kaulbach er naaet til Fru Kaulbach, og er af Baronesse Lillienkrone, født Tutein, blevet oversat for hende. Jeg fik for to Dage siden et smukt hjerteligt Brev fra Fru Kaulbach , der dybt bevæget beder mig takke Nicolai Bøgh og siger, at hvad han har skrevet, er det Smukkeste og meest Sande der endnu er sagt om Kaulbach og hun undrer sig over at Bøgh, i de korte Timer de vare sammen, saa klart og udmærket har forstaaet og opfattet den Hedengangne. Reuters Død har gjort mindre Indtryk paa mig, han interesserede mig ikke meget og hans Forfatterskab sætter jeg ikke høit i Digtningens Verden, han havde Lune men var alfor bred og tung, poesiløs, som jo Klaus Groot har sagt om ham; Konen tiltalte mig meest ved mit korte Besøg hos ham ifjor hvor han dog ogsaa var venlig og imødekommende men man raader ikke selv over sine Sympatier.

Kaulbach kunde jeg strax flyve om Halsen men ikke Fritz Reuter; han tilgive mig i sin Himmel! - Igaar begyndte Skoleferien her paa Bregentved og Candidat Oksen, som sender venlige Hilsener til Rolighed, reiste over Odense for at faae Veber med og da efter en Dags Besøg hos sin Fader at gjøre en lille Reise paa 3 a 4 Uger til Schweitz; jeg har skrevet ham hans Reiseplan. Igaar var iøvrigt Greven, Grevinden og alle Børnene paa deres Gaard Jullinge, jeg blev alene hjemme med den gamle Kammerherrinde van der Maase, Ingen af os to holde af at kjøre halvtredie Miil hen og samme Veilængde tilbage i een Dag, alene for at kjøre. Veiret blev dertil graat og regnfuldt, i Dag skinner Solen varmt og straalende. Aviserne mælde at vi have faaet nye Ministre. Det har overrasket mig at see min Ven Worsaa har modtaget Portefeuillen som Cultusminister, men han er i sine bedste Aar og har Kundskaber og stor Dygtighed, maaskee kan han udrette Noget, det er ingen behagelig Stilling han er gaaet ind til. - Fra Grevinde Holstein har jeg i Dag et langt velsignet Brev, hun er lykkelig ved at see sin Mand nu komme hjem og der paa Lørdag (den 18de Juli) feire sin Fødselsdag; hun har det stille Haab at Fru Bodil Donner overrasker dem med et Besøg. Grevinde Holstein udtaler sig meget taknemligt over Deres smukke Opmærksomhed og venlige Sind ved at sende hende flere smukke Sager til Bazaren. Fra vor kjære Directeur Bille fik jeg med samme Post idag et høist kjærkomment Brev der gav mig Ret i min Opfattelse af den amerikanske Meddelelse, men meente klogeligt at det var ikke værd at svare eller gjøre Noget før vi saae hvorledes denne forresten velvillige og ganske hædrende Idee udviklede sig, eller om den ikke strax fordunstede. Helst tier jeg der med! jeg haaber at Deres Cactus udfolder sig til jeg i næste Uge indtræffer. Jeg antager at den bærer gule Blomster, det var Tilfældet med alle de jeg saae ved Landeveiene i Portugal. Baronesse Jonna Stampe har til midt i August indbudt mig til Christinelund, hvor jeg ikke i mange Aar har været, men jeg veed ikke om jeg iaar kan tage imod den venlige Indbydelse. Jeg har stor Lyst til omtrent paa den Tid at flyve lidt udenfor Landet. Det vil da sige, dersom ikke Gigten knuger mig! den er reent bansat, især om Natten, den kan knuge mig saaledes i Albue og Fingere, saa jeg jamrer ved det og alle Lemmer ere saa stive naar jeg reiser mig af Sengen, Sligt har jeg ikke kjendt før og den Slags Sommer-Indqvartering er jeg kjed af. Vi faae herude paa Bregentved "Albani-Øl" , det er nok fra Odense, men indtræffer fra Kjøbenhavn, jeg troer fra et stort Øl-Udsalg i Larsleistræde. Grevinden og jeg drikke det, og jeg kan ikke noksom rose dette Øl, det er ikke saa stærkt som den Porter Frøken Anna drikker, har heller ikke den Spiritussmag der er ved bayrisk Øl, det er lædskende, velsmagende og kraftigt. Jeg troer at Frøken Anna vilde have godt at drikke dette. Prøv engang! saa faaer jeg en halv Flaske med. Her seer De hvor jeg er en klog Diplomat! - Hils nu hjerteligt Deres Mand og Døttre; Charlotte og Fru Emilie Melchior sende De hver en særskilt Hilsen. Til Robert Henriques i Rønne har jeg sendt Brev poste restante med Hilsen til Emil og de to andre unge Fættere. Grevinde Moltke takker venligst for Hilsenen De sendte mig til hende; vi have i Dag et kort Besøg af hendes Broder Ritmester Christian van der Maase med sin unge Kone, en født Komtesse Holck , han følger Kongen til Jylland. Den unge Hr Brakel er her i Besøg hos de unge Grever. Han taler med stor Erkjendelse og Ærbødighed om Fru Melchior og sender sin ærbødige Hilsen, jeg sender flere end 1001.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad