Dato: 12. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Bregentved den 12 Juli 1874.

Kjære Ven!

De har selv forundt mig Ret til at give Dem dette Navn! Altid har De været mig en trofast Ven, givet mig et godt Raad, klaret for mig og beroliget mine let bevægelige Nerver, især naar der kom et amerikansk Vindkast. Nu blæser det igjen fra den Kant. Iaftes modtog jeg vedlagte Brev fra et Barn i Newark, jeg antager, at det er New-York og i samme laae "One Dollar", samt medfølgende Stykke af en Avis "The Childrens Debt"; / jeg forstaaer deraf at det er en Slags Opfordring til den amerikanske Ungdom om at jeg kan faae en Nødskilling til en behagelig Alderdom, er det ikke saa? Ideen kunde være meget smuk naar den af betydende Mænd blev sat i Scene eller der kom et stort Resultat, det vilde jo være en Ære for det unge Amerika og for dets danske Digter, men saaledes slaaer det Skrevne ikke an hos mig og der forekommer, om jeg forstaaer ret, at der staaer, at jeg aldrig nogensinde fra Amerika har faaet en Dollars for mine Skrifter, det skal jeg selv have sagt; det er aldrig kommet over mine Læber, og staaer vist i Forbindelse med det urigtige Referat der stod i de tydske Aviser om et Besøg / hos mig af en ungarsk Digter, at jeg havde sagt ham at jeg aldrig fra Tydskland havde erholdt saa Meget som en Skilling i Honorar for mine Skrifter, men at jeg derimod nyligt fra Amerika havde modtaget 800 Rdlr. Jeg troer, kjære Ven at jeg fortalte Dem herom, og at jeg tydeligt havde sagt, at fra Tydskland havde jeg engang (ved Boghandler Lorck) modtaget 800 Rdlr. for mine samlede Skrifter og i den sidste Tid for en lignende Udgave i Amerika erholdt en lille Sum, dette blev anderledes vendt om, ja kom i danske Aviser, og Folk lykønskede mig til at jeg fra Amerika havde modtaget 8000 Rdlr. Nu er det her igjen sat i / en anden Still, og det er isandhed som om jeg ideligt klynkede og klagede, noget De og alle mine danske Venner vide jeg ikke gjør. Siig mig nu snarest hvorledes skal jeg tage denne Sag. Sende denne ene Dollar tilbage synes mig uvenlig mod det venlige Barn som sendte den, skrive Brev er mig for megen Ulejlighed og kom Historien i vore Aviser vilde den ene Dollar i Folkemunde snart voxt til 1000 modtagne Dollars. Glæd mig med et Par Ord herom! Jeg veed ikke om jeg skal ærgre mig eller glæde mig over det Hele. Jeg er iøvrigt gaaet betydeligt frem i Sundhed og kan gaae næsten en heel Time alene om i Bregentveds store / Have, men jeg lider ved hvert Slags Sindsbevægelse og i en saadan har Brevet og den amerikanske Opfordring sat mig i. Een af de første Dage haaber jeg at modtage et fra Dem et beroligende Brev hvori Blad og Skrivelse følger med tilbage. Breve til Bregentved sendes over Stationen Haslev.

Hils Deres elskværdige Frue og Børnene.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

Til Hr Directeur Steen Andersen Bille

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 259-63)