Dato: 9. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Bregentved den 9 Juli 1874.

Kjære, velsignede Fru Scavenius! Uagtet jeg ikke veed om dette Brev naaer til Dem, vil jeg dog skrive; jeg sender det til Hellebæk, og haaber at Postbudet veed Beskeed. Tak for de venlige Ord Deres Naade forundte mig paa Holsteinborg; der kom jeg rask frem i Bedring, men da jeg derfra tog ind til "Rolighed" og Veiret med Fart forandrede sig til Kulde og Blæst blev jeg igjen sat tilbage og fik dertil en slem portion Gigt. I Fredags tog jeg herud til Bregentved og Solen skinnede igjen sommerligt, jeg føler mig mere vel, kan atter ganske ene gaae vidt omkring i den store Have. Meget har her forandret sig i de 25 Aar jeg ikke var her. De smaa Søer vise mere deres Skjønhed under de hængende Grene, her er hele Skovpartier og deiligt friskt grønt Græs, Haven er aldels liig med de smukke Haver i Engeland. Jeg er blevet saa venligt modtaget af dem Alle, har det saa særdeles godt og det er prægtige Sønner. De to ældste have endt deres første Examen med bedste Charakteer, den næst ældste sluttede sin i Mandags, netop paa Fredericiadagen. Her var stor Glæde paa Gaarden, Champagnen knal-dede og Greven og jeg udbragte hver vor Skaalen. - Min Bestemmelse var at jeg vilde blive her otte Dage, men Afreisen er allerede udsat indtil videre og da tager jeg til Melchiors paa det gjestfri "Rolighed". Meget længes jeg efter at vide hvorledes Deres Naade har det paa Hellebæk, hvilken Omgangs Kreds De der har. Jeg vil tro at Deres Naade har seet Blochs og Collins. Naturen der ude er jo deilig, naar kun ikke thi da vil jeg fra Hellebæk, vel ikke ene der ude. Er frøken Lutzau eller Frøken Castenskjold der? Bring min venlige, ærbødige Hilsen til den, som er der og bidrager til Deres Naades behagelige Ophold, i Hjemmet og dog ikke paa Basnæs. Hvorledes lever den kjære Otto Scavenius og hans unge smukke Kone? Hvorledes staaer det til paa Borreby? Vil Deres Naade sende til begge Gaarde min hjerteligste Hilsen. Gid jeg maa høre at Alt der staaer vel til, ligesom at ogsaa Deres Naade har det godt i den smukke Skovnatur ved Sundet. I Taknemlighed og Hengivenhed [Underskriften og dermed en Del af Brevet bortskaaret.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus