Dato: 8. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 8 Juli 1874.

Kjære Fru Melchior! Tak for Deres inderligt kjærkomne Brev, der saa levende satte mig tilbage i Deres velsignede Hjem og Omgivelse. Nu har da Emil endt sin Examen, og jeg vil haabe at den er endt godt. Jeg længes efter at høre Udfaldet. Her paa Bregentved er stor Glæde over de to ældste Sønners Examen, de have begge faaet bedste Charakteer, den ældste tog sin for en Ugestid siden, den yngere kom hjem i forgaars, Fredericia-Seirens Festdag, og havde sin Udnævnelse som Student med Laudabilis. Skaalen blev drukket i Champagne, Greven og jeg talte. Veiret var der til smukt og har været det i flere Dage. I Søndags havde det lokket mange Mennesker, fra Kjøge, Faxø og rundt om, til Besøg her i Haven; de førte Flag og Musik med. Har De ikke seet Bregentved Have da vil jeg ønske at De engang saae den; her ere tre uendelige lange Aleer, Skovpartier og flere Smaasøer som ved Fald flyde i hinanden. Statuer og store Kalksteens Vaser, pynte paa gammel Maneer rundt om; her er en Mængde af de deilige hvide Aakander og paa Terrassen ned fra Slottet anlagt i Grønsværet ved Sammenpakning af Blomster, tre store Tæpper, brogede som de vare vævede i Tyrkiet. Jeg har et Tjenerværelse, et Sovekammer og en Stue med smukke Malerier. Min Thee drikker jeg her alene og faaer hver Formiddag Besøg af Greven, ligesaa af Oksen og Børnene; Grevinden og hendes Moder have ogsaa besøgt mig. Klokken 12 er Frokost, med Viin, Kaffe eller Albani-Øl, jeg vælger det sidste der smager udmærket. Middag paa Slaget fem og Aftensmad Kl 9, saaledes gaaer den Tid af Dagen som hører til Selvopholdelsen. Jeg vilde ønske De saae de smukke store Græsplainer her i Haven, de ere ligesaa friske og grønne, som paa "Rolighed"og det vil sige meget. De ere alle venlige Mennesker herude og fra Herskabet lyser det ned paa Tjenerskabet. De fem Sønner have hver deres Dygtighed; den lille Erik synes den morsomste og meest indladende. Mange Besøg har her endnu ikke været under mit Besøg og jeg føler mig vel ved at jeg ugenert kan drive om i et behageligt dolce farniente. Kandidat Oksen kommer mellem sine Læsetimer og besøger mig, men er temmelig stille ved Maaltiderne; hans aabne, frejdige Ansigt gjør imidlertid en god Virkning. Han sender hele Huset "Rolighed" mange Hilsener. Jeg glæder mig til at gjensee det kjære Sted og alle Kjære der. Bring hver især min hjertelige Hilsen og naar De har bragt Deres Mand en saadan, vil De da tilføie en lille Plage, som han nok tilgiver mig, overgiv ham vedlagte lille Brev til Storhertugen af Weimar og beed ham hjælpe mig der med, at det kan naae Weimar i gode tydske Klæder, thi skal jeg sy dem ganske, da løber Syningen op ved hver Artikel jeg slaaer paa Traaden. Han sender mig saa nok den tydske Gjengivelse at jeg kan afskrive samme. Vil De forud takke Deres Mand, dernæst hilse Børnene, samt Torsdags Gjesterne, Capitain Jøhnke og Frue ikke at forglemme, samt hele Familien paa Teglgaarden. Den gode Fee ved Bomhuset bedes om ved Leilighed at give et godt Humeurs Fyrværkeri, hvoraf jeg kan fornemme paa Bregentved et Par af Raketterne. - Vil De hilse Jomfruen, Tjeneren og hele Besætningen fra de øverste Jomfrubure til "Gartnerens Hvile", det vil sige "Kjælderen", for at tale som Else Skolemesters. Og nu Lev vel!

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad