Dato: 6. juli 1874
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

787. Fra Henriettte og E. Collin.

Ellekilde Mandag [6.Juli 1874]

De skulde bare vide, kjere Andersen hvormegen Tid det tager at være Mo'rmo'r'ndash;saa kunde De bedre forstaa hvorfor jeg ikke har skrevet før, da jeg dog saa gjærne vil opfylde Deres Begjæring om Brev.– Naar jeg nu skal fortælle Dem om Livet herude, saa bliver Omkvædet Gerd, men hvor forblindet jeg end er i min Bedstemoderlige Glæde, saa er jeg det dog ikke nok til at ville besvære Andre dermed og De skal derfor slippe med den Forsikkring at Gerd er det sødeste og klogeste Barn der nogensinde er født til Verden !–Louise har det efter Omstændighederne Godt, men Viggo lider endeel af Tandpine, og hans 3 Ugers Ferie, som er den eneste Fritid hele Aaret, bliver ham noget forbittret derved'ndash;Hans Glæde over Gerd er rørende og hun gjengjælder hans Kjerlighed i rigt Maal, hun græder kun naar hun skal forlade hans Arm. – Jeg maa nok passe paa mig selv kan jeg mærke, ellers kommer dog mit Brev til at handle om Gerd og jeg har jo lovet Dem at De skal være fri.–Edvard har i Sommer lidt en Deel af Maveuorden, og som alle Colliner er han egensindig og vil ikke finde sig med Fornuft og Taalmodighed i de Hensyn som hans 65 forlanger.–

Adolph som er hos os hvær Lørdag til Søndag, finder at De kjere Andersen, er i betydelig Fremgang hvad Befindendet angaar og havde været høist elskværdig ved en Middag i Rosenvænget, Deres egne Breve tyder paa mange Gigtsmerter, men det er nu engang de Danskes uundgaaelige Plage, og hører os til som vort daglige (sure) Brød.– For dog at fortælle Dem lidt om Livet Nord paa« vil jeg nævne Dem vore Kunstnere herude og det er som den nærmeste Emil Paulsen med sød og nydelig Kone og 2 Børn, vi synes meget godt om hele Familien, og af og til'ndash;Gaar vi syd paa standser vi først ved Phisters og hos dem boe og leve Liebe og hans Kone,–de ere uden Undtagelse Alle optagne af hvad jeg vil kalde Naturligt Arbeide – Phister graver i Skjorteærmer, hans Kone som er den ledende Tanke i det Hele sees uafladelig bevægende sig mellem Liebe som sauger Brænde, og hans Kone som vander Jordbær medens den lille Frøken Skausgaard luger Kjøkkenurter'ndash;det hele gemytligt ud, og deres Levemaade ligner egentlig ganske vores Egen. – Tæt ved dem boer Blocks med deres deilige Børneflok, Fru B seer smuk og prægtig ud, og Han er som sædvanlig noget besværet og med Een eller flere Mismods-Rynker i Panden, men iøvrigt tiltrækkende og rar.–

Paa den anden Side af Veien boer Billes, som vel strengt taget ikke han regnes med blandt Kunstnere, men som dog ikke hører med blandt almindelige Dødelige'ndash;–Inde i Aalsgaard boer Bissens og i Hornbæk Krøier, og hermed er Listen sluttet – og Papiret fyldt'ndash;

Fra Jonas hører vi jævnligt, han har det Godt paa sine vaade Veie.– Lev vel kjere Andersen, Viggo og Louise hilser mange Gange og jeg er vis paa at Gerd gjør ligesaa Deres

Jette Collin.

Det er en stor Misforstaaelse, kjære Andersen, naar De troer, at det har voldt mig nogen Uleilighed at sende Dem den forlangte Oplysning. Jeg gjorde Dem opmærksom paa, at De selv vilde kunne udregne Status, naar De blot noterede Resultatet af min sidste Opgjørelse. Men det faldt mig strax derefter ind: nu troer Andersen bestemt, at det er en Spids; men det var det virkelig ikke. Havde jeg maattet reise til Kjøbenhavn for den Sags Skyld, saa var det en anden Sag, men jeg skulde netop derind, og Umagen bestod blot i at skrive en Sum ud af min Regnskabsbog. Forresten glemte jeg at tilføie, at der yderligere maa beregnes et halvt Aars Rente, saa at det Indestaaende godt kan anslaaes til: 19,400 Rd.– Tak for det tilsendte Photographi af Deres Værelse; det har jo en naturlig Plads i min Samling af Anderseniana, som et Portrait af Dem, der er ganske vellykket, derimod finder jeg Værelset aldeles mislykket, næsten udvisket; man maa kjende Omgivelserne meget nøie for at kunne finde ud af dem her. Men det er altid ganske interessant.

Situationen herude er den samme som da De sidst hørte herfra. Viggo, Louise og Gerd blive her nu kun Ugen ud Jonas er ved Liimfjorden, igaar hørte vi fra ham. Gerd er næsten altid i Luften og er blevet dygtig bruun.

Men Veiret er ingenlunde rigtig sommerligt, vi have nok af Byger med Vind men meget lidet af Regn. Vor Plantning, af hvilken vi lovede os saamegen Glæde, har i denne Tørke lidt overordenligt; iaar have vi faaet at føle, at vi have bygget paa Sand.

Af Nyt fra Kjøbenhavn veed jeg kun, at Linde nu er Hersker ved Theatret, efter at Berner er reist med en Permission, der betragtes som eenstydig med en Dimission.– ;

Ellekilde 6/7 74. Deres E. Collin.

De slipper mig ikke kjere Andersen thi da jeg saae al det hvide Papir i Edvards Brev, tænkte jeg paa atjeg slet ikke havde skrevet om Sagen »Ballin Melchior« contra »Andersen Collin«.–og der er dog noget som jeg vilde bemærke og jeg synes at mit Indlæg maa have Vægt fordi det tildels forandrer mit Standpunkt og firmaet kommer da til at hedde Ballin Mel chior Collin'ndash;ctr. Andersen.–I Deres første Brev hvori De fortalte mig om Deres Paalæg, stod intet om at det var en Følge af Værtens Paalæg og saa kan jeg rigtignok ikke see Andet end at Frøknerne vare tvungne til at lægge en Deel af Byrden over paa Dem, da det rimeligvis er deres Embede at have Pensionaire og maaskee deres eneste Erhverv. Naar De finder at 1500 er for meget for "Et enligt Menneske" – saa siger jeg at det kommer and paa hvem dette »Eenlige Menneske« er – og naar det er Conferentsraad H C Andersen saa er det ingenlunde for meget.–Theodor som boer og lever billigt bruger 12 a 1300'ndash;læg saa til hvad De maa have Lov til at bruge, og De bruger jo ikke mere end De rigelig har Raad til.

–Glæd Dem over at Deres Indtægter ere saaledes at De roligt kan tilfredsstille de Fordringer som Deres Tilbøieligheder og Sundheds Hensyn stiller til Dem, og læg al Ærgrelse og Misfornøielse paa Bunden af Havet

Jeg synes selv at have holdt en ualmindelig god og overbevisende Prædiken for Dem min kjere Gamle Ven, gid De vilde finde det Samme

J-

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost