Dato: 4. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 4 Juli 1874

Kjære Fru Melchior! Igaar, strax efter min Ankomst her til skrev jeg et Par Ord, som De vil have modtaget, Bestemmelsen var jo først at skrive i Dag. Jeg vil imidlertid blive ved dette mit Forsæt uagtet jeg saa godt som Intet har at fortælle. Naturligviis laae jeg ikke strax godt første Nat i min Seng, men jeg var saaledes forsynet med Puder og Tæpper, at efter at jeg tre Gange havde reist mig fra Sengen, fandt ud af hvorledes jeg skulde ligge godt og det skete da saasnart jeg havde bortkastet den udstoppede Hovedmadrasse. Siden sov jeg - i Portjoner - særdeles godt. I Dag har jeg spadseret i Haven der forekommer mig at være een af de smukkeste og betydeligste her i Landet, mere end Moltke Glorups, Grev Frijs's, i hvor deiligt denne er omgivet med Skove. Haven ved Holsteinborg har sin Skjønhed ved at ligge ved Havet, men den er lille mod denne og har ikke de smukke Skovhøider; her er Dybder hvor man paa de bratte Høider gaaer jævnslig med de høie Trækroner. En saadan Vandring har jeg foretaget alene i Dag og føler mig vel der ved.

Den mindste af Sønnerne, den lille Erik, er den som først har fortroligt nærmet sig mig og allerede fortalt mig om den onde Svane-Fader ude i Søen, han der hakker sin Kone og har slaaet to af sine Børn ihjel, to yndige Unger.(det vil da sige grimme Ællinger). - I Tanken er jeg i dette Øieblik paa det hjemlige "Rolighed". Hvorledes mon de tumle sig der? Hvorledes har Frøken Anna det? den kjære Frøken Louise, Harriet og Thea ere vel paa Flugt til Byen eller ud af Skovveien, Emil har en Ende paa sin Examen, og kan dykke sig ned i de[t] nye Klaveers smukt fyldige Toner, hils ham; hils dem Alle fra Deres Mand til hver enkelt i Huset! Naar jeg nu har været her paa Bregentved et Par Dage og Huuslivet og Menneskene her have speilet sig i min Tanke, da skriver jeg! - maaske at jeg tidligere hører fra Dem! det vil glæde mig! Frøken Sophie, Alle paa Elyseum især den "ikke nok paaskjønnede Charlotte", ligesom det gode Humeur ved Bomhuset, Fru Emilie, hjertelige Hilsener fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad