Dato: 22. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 22 Juni 1874.

Kjære Ven!

Tak for Deres Skrivelse som jeg modtog paa Holsteinborg Dagen før min Afreise. Opholdet der blev da næsten hele fire Uger og var saa velsignet, hyggelig og styrkende! De kan ikke tænke Dem et lykkeligere Hjem end jeg der fandt det, jeg var derfor høist veemodig ved at sige Lev vel. Den ældste af Tjenerne fulgte med til Kjøbenhavn; Grosserer Melchior modtog mig der paa Jernbanen, han var netop samme Dag indtruffet fra London. Familien mødte mig med straalende Ansigter og i mine to smaa Stuer prangede Blomster; jeg føler mig betydelig i Bedring, og man er forbauset over det store Fremskridt jeg har gjort, dog lider jeg meget af Gigt i Hænder, Arme og Knæ, saa at jeg ved at reise mig fra en Stol maa høit raabe av! og det vil De vist ogsaa faae at høre naar jeg kommer til Bregentved. Imorgen den 23 Juni er det den Dag Hr Lehnsgreven mældte mig at han var hjemme igjen og jeg skriver derfor i Dag, samtidig med dette Brev ogsaa et Brev til ham, med Spørgsmaal om jeg kommer beleilig naar jeg indtræffer sidst i næste Uge. Jeg haaber at hele Familien da er hjemme og at ogsaa De, kjære Ven, ikke er ifærd med Deres Reise syd paa. Jeg hører jo nok i Løbet af denne Uge et Par Ord herom. Breve sendes til "Rolighed, gamle Kalkbrænderivei paa 0sterbro, Kjøbenhavn". Igaar blev jeg overrasket, paa en glad Maade, ved at faae Besøg af Cand: Weber, som bragte mig hjertelige Hilsener fra Dem og fortalte om det smukke Bregentved; han havde der seet de Værelser man har tiltænkt mig. Ikke sandt de ere jo ikke for langt fra andre Mennesker? Jeg kan jo ogsaa nok der ude blive barberet? Ja jeg giver mig hen til Deres venlige Beskyttelse i mindre, men dog nødvendige Sager, naar vi nu om ikke længe mødes. Tak for Deres Venskab, Deres store Velvillie og bevar altid samme for

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S: Fra Huset Melchiro paa Rolighed de venligste Hilsener.

[I Margin pa 4. side:] Det er i Dag (den 22de) Grosserer Melchiors Fødselsdag!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen