Dato: 20. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

783.Til E.Collin. »Rolighed«,gamle Kalkbrænderivei den 20 Juni 1874.

Kjære Ven !

Tak for Deres velkomne Brev og det velskrevne Bilag til Boghandler Brockhaus, det kunde ikke være givet bedre ! jeg sendte det strax i Torsdag formiddag, det indtraf Aftenen forud paa Holsteinborg. Det undrer Dem at det gik den Vei, men det gik som det maatte og skulde, først til Bregentved, men der varjeg ikke, og som De af Overskriften her vil see er jeg der heller ikke endnu, men der imod paa det gjæstfri »Rolighed«. Sagen er at jeg forrige Søndag den 14 Juni var beredt paa at aflægge det aftalte otte Dage lange Besøg hos Moltkes og min Kuffert allerede var pakket, da jeg som det lød var velkommen til enhver Tid, [men] modtog Lørdag aften et Brev fra Grev Moltke at han, som jeg allerede vidste, maatte nødvendigviis indtil Byen i Termintiden og at han ikke kom ud igjen før den 23 Juni, Grevinden tog med ind til Byen for at see til sin Moder der havde været syg, saa at der paa Bregentved kun var Huuslæreren Candidat Oksen og de tre yngste Sønner. Imidlertid var Alt istand der til at modtage mig, mine Værelser ventede, men jeg kom saaledes til at være en heel Uge alene derude; det havde jeg ikke Lyst til og da jeg nødvendigviis endnu i Juni vilde til Rolighed« for at træffe den unge svenske Componist Hägg som er her, kunde jeg ikke drive Tiden hen, jeg vilde altsaa helst til Byen. Jeg lagde endnu et Par Dages Ophold til paa Holsteinborg og har saaledes været der i næsten fire Uger, pleiet, passet, hygget om, som et kjært Barn af Familien. De kan ikke tænke Dem Nogen mere elskværdig, omhyggelig Vertinde bedre end Grevinde Holstein. Jeg følte mig saa glad, saa tilfreds og det gik hver Dag fremad med mit bedre Befindende, jeg har igjen faaet Kræfer og her paa »Rolighed« ere de Alle, lige til min Barbeer, (der i Dag sagde at da han ifjor saae mig sidst vilde han ikke give en Pibetobak for mig, han var vis paa han da barberede mig sidste Gang), forbauset over hvor godt jeg bevæger mig og seer ud. Aligevel lider jeg en Deel af Gigt, l Hænder, Albuer og Knæ, hvert Øieblik raaber jeg »av« – Det var altsaa i Torsdags Eftermiddag jeg forlod Holsteinborg, ledsaget af en af Tjenerne, for at hielpe mig med Tøiet; paa Kjøbenhavns Banegaard blev jeg modtaget af Hr Melchior, der samme Morgen var indtruffet fra London Jeg har det særdeles godt og iler nu med at sende Dem dette Brev for at De kan vide hvor jeg er og at jeg først om en 8 a 10 Dage tænker paa at reise til Bregentved. Deres Kone som glædede mig med Brev, læser jo dette, men skal selv, om ikke længe, høre fra mig. Hils hende, Louise, liden Gjerd,

Deres Brødre og Jonas, ligesaa Conferentsraad Drevsen. i Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost