Dato: 2. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Henriques
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 2den Juni 1874.

Kjære Robert Henriques

Tak for de venlige Ord De sendte mig! Her er Brev igjen! gid at De ret føler Kræfter og Lyst i Dem til den megen Læsning, der ligger foran en Examen, gid at De maa bestaa den til Deres egen og Deres Forældres Glæde. Frisk Mod Antonius! Frejdigt frem! Deres Forældre seer De vel ikke ofte i denne travle Tid, og nu er ogsaa det smukke Sommervejr slaaet om til Kulde og Blæst. Jeg har i Gaar og i Dag lagt i Kakkelovnen og lider meget af Gigt, jeg er igjen sat tilbage i mit gode Velbefindende, men det løfter sig vel atter, naar vi faaer gode Dage. Paa Holsteinborg har jeg nu været netop tre Uger og nydt den største Gjæstfrihed og Pleje, følt mig saa tilfreds, det er derfor med Veemod jeg bryder op; imorgen kjører jeg over Næstved til Bregentved, hvor jeg har tænkt at blive en otte Dage, saa gaaer Reisen til "Rolighed", hvor Melchiors vente mig og hvor jeg meget glæder mig til at komme. Ogsaa Hägg er der jo i denne Tid. Dette mit Brev vilde jeg have sendt direkte til Dem i "Tornebuskegade" men da De har skrevet Nummeret aldeles utydeligt og heller ikke tilføiet om det er en Herre eller en Frue, De bor hos, sender jeg det til Amagertov Nr. 1, da faar De det nok! Jeg har ret under Opholdet herude skrevet mange Breve, tænk med dette Brev, hele 41 Stykker, men jeg var ogsaa i en bundløs Brev-Gjæld, vidt omkring; nu er jeg igjen kommet i Orden med den Sag. Vi have nogle Gjæster herude, saaledes den unge talentfulde maler Zahrtmann, der er af Grevindens Familie. Her er ogsaa en meget elskværdig ældre Dame af spansk Slægt, men nu bosiddende i Odense, Frøken D...

Dagene er som fløine hen, men skrevet har jeg ikke, nu faar jeg see om ikke Eventyrmoer skulde aflægge et Besøg hos mig paa Bregentved, gid hun vilde! Og nu lev vel. Læs med godt Mod, saa at Deres Svar ved det grønne Examensbord maa springe og klinge som Guldmønter. Hils fra mig i Deres nye Hjem.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost