Dato: 14. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 14 Juni 1874

Kjære Fru Melchior! Igaar sendte jeg Brev til Dem De modtager det rimeligviis i denne Morgen, netop i det jeg igjen skriver til Dem. Sagen er, jeg har forandret min Reiseplan. I Dag vilde jeg være reist til Bregentved, min Kuffert er allere[de] pakket, men et Brev jeg iaftes modtog fra Grev Moltke har bestemt mig til endnu et Par Dage at blive her paa Holsteinborg og afvente en Skrivelse fra Dem, den, om nok saa kort, jeg haaber De sætter paa Papiret strax efter Modtagelsen af dette Brev, da har jeg den paa Tirsdagaften Kl 9. De mældte mig at den kjære Hägg var kommet, han skrev det selv, med Tilføiende at han fra "Rolighed" begav sig til et Bad, jeg veed ikke hvilket og jeg veed ikke naar. Han ønskede at vi forinden vare nogle Dage sammen, og jeg det ikke mindre, det var derfor min Agt i Dag at indtræffe paa Bregentved, hvor jeg til enhver Tid var velkommen, skrev man, jeg vilde blive der en otte Dages Tid og saaledes, omtrent den 22 Juni, være paa "Rolighed". Nu kommer iaftes Grev Moltkes Brev, hvori han mælder at han, hvad jeg nok vidste, men ikke Dato og Tidslængde, maa nødvendigviis , for Terminen, ind til Kjøbenhavn og reiser iaften Søndag, han bliver borte til den 23 Juni og da hans Svigermoder, Fru von der Maase, er syg derinde, tager Grevinden med ham, om jeg derfor ikke vil udsætte mit Besøg til den 23de og saalænge blive paa Holsteinborg , men dette kommer aldeles i Strid med andre Arrangement her paa Gaarden, ja alene det at jeg ikke efter min Bestemmelse reiser her fra i Dag, gjør at Overtjeneren som i Dag skulde til Kjøbenhavn og da have fulgt mig til Stationen Haslev, ikke kommer afsted, da jeg saa ikke kan blive barberet i de Dage jeg endnu er paa Holsteinborg og han er her min eneste Barbeer. Grev Moltke skriver endvidere, at dersom jeg ikke kan forandre min Reiseplan, da er jeg naturligviis meget velkommen strax i aften paa Bregentved, men at der da ingen Andre er at tage imod mig end Kandidat Oksen og de yngste Børn, Familien kommer først, som sagt den 23; der ved skydes mit Gjenbesøg ud til først i Juli og da er maaskee Hägg afreist, men om saa end ikke er, finder jeg det ikke passende at tage over til Bregentved og vente der paa Familien, med hvem jeg i mange Aar ikke har levet meget med. Jeg synes, der er noget Paatrængende, noget Hjælpeløst heri og vil derfor ikke, før efter mit Ophold paa "Rolighed", senere tage til Bregentved, naar jeg da er sikker paa at træffe den hele Familie, som saa elskværdigt har indbudt mig. Det er nu Sagen og derfor beder jeg Dem kjære Fru Melchior snarest melde mig, hvad jeg antager, at der Intet er til Hinder for at jeg endnu i denne Uge kommer til Rolighed, til alle mine Kjære der og da senere tager [overstreget: der] min Bestemmelse om Reisen til Bregentved. Grevinde Holstein sender Dem venlige Hilsener, hun er utrættelig i sin Godhed og Velvillie mod mig, Børnene høist elskelige og ikke uden Veemod forlader jeg dette kjære Sted og har derfor meest Trang til at komme herfra til det velsignede "Rolighed", da mærker jeg ingen Forandring.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad