Dato: 13. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 13 Juni 1874

Kjære Fru Melchior! Imorgen, Søndag, har jeg været hele tre Uger paa Holsteinborg, været her en heel Blomster-Levealder; da jeg kom hang Serinerne i mørkerøde faste Klaser og Guldregnen tittede frem fra sit grønne Hylster; snart i de sommervarme Dage udfoldede de sig i Deilighed og Duft, men nu bleges de, Serinerne minde om Kattunskjolerne i Vartou og Guldregnen har sygelige hvide Blade, Vinden vifter dem om i Gangene, deres Blomsterliv er forbi, men en ny Slægt er traadt frem: Rødtjørnen, saa frisk som var den dyppet i Aftenrødens deilige Skyer; om faae Uger er ogsaa dens Tid henne, saa kommer Rosernes Tid og før vi tænke derpaa have vi Georginer og Asters i deres duftløse blændende Pragt, og da forbi, forbi, vi ere glade ved Beenvend og røde Hyben. Det er Blomsternes Levealder, kortere vel end vor, men de glæde sig i Luft og Solskin, vi tænke formeget paa det - at forsvinde. - Alt dette falder mig i Tanke i det jeg skriver til Dem mit sidste Brev iaar, maaskee for altid, her fra det velsignede Holsteinborg. Hvortil denne lange Fortælling, ak jo, den kom mig fra Tanken i Pennen, maaskee skriver jeg den nok engang ned og bruger den til Indledning af et nyt Eventyr. - Mit nyeste Reise-Eventyr begynder altsaa imorgen, Besøget paa Bregentved. Jeg kommer ikke saa rask derhen, som jeg havde haabet; det kolde, stormende Veir har igjen sat mig tilbage. Gigten knuger mig i Arme og Hænder, især i venstre, saa det er besværligt at tage sig Noget for. Jeg har kun daarligt sovet i de sidste Nætter, Vinden susede i Trætoppene og Søens Rullen lød ind der med. Her er i disse Dage i Besøg den unge talentfulde Maler Zarhrtmann, en Slægtning af Grevinde Holstein, hans Søster paa Bornholm skal være meget smuk og begavet, hun er forlovet med den unge Herre der vandt de 60 000 i Lotteriet og som jeg har seet ved Deres Bord, en Middag, paa Høibroplads. Her er ogsaa en Frøken Dal-Borgo fra Odense, en prægtig ældre Pige af spansk Familie, det vil sige Faderen, Moderen var derimod fra Kjøbenhavn, opdraget i det Schimmelmannske Huus. - Naar De nu igjen, kjære Fru Melchior, glæder mig med Brev, vil De da sende samme til Bregentved , Station: Haslev .

Imorgen Eftermiddag Klokken tre kjører jeg fra Holsteinborg til Næstved, Overtjeneren ledsager mig derhen og da gaaer jeg med Banetoget til Haslev hvor jeg skal være Klokken halv sex og finde Kandidat Oksen med Vogn fra Bregentved, og indtræffe der henimod Klokken 8 ud paa Aftenen. En Uge gaaer snart og da, om Gud vil, mødes vi paa "Rolighed", hvor jeg samles med Dem og Deres, seer den kjære Hägg og hører hans mesterlige Spil; han reiser vel neppe til noget Bad før i Juli? Hvorledes gaaer det med Carl? Naar kommer Frøken Louise hjem? Fru Mille har vel taget sin Villa i fæste og hver Gang De besøger hende giver hun et heelt Fyrværkeri af Lune og godt Humeur. - Bliver der Noget af Deres Svigerindes Reise til Modum? Ja jeg har mange Spørgsmaal, dem faar jeg senere besvarede. Grevinde Holstein sender Dem hjertelige Hilsener. De kan tro hun er en høist elskværdig Huusmoder, hun viser mig en Godhed og Pleie som dybt rører mig. Her er to prægtige Smaapiger, Elisabet er nu kjæmpestærk og fuld af Liv, den lille Fritze-Wanda er uendelig sød og glad, hver Dag bringer hun mig en Rose! Hvorledes trives Deres egne smaa Livsblomster, Poul og Charlotte? Længe har jeg ikke hørt om de to. Hvad bliver der af Theas Reise? Gaaer hun til Belgien eller Schweitz? Jeg raader til Bjergene! Og nu vil De hjerteligt hilse hver især, Deres Mand, naar De skriver til ham og alle Børnene. Igaar fik jeg flere kjære Breve, saaledes eet fra den veltænkende Tante Jette, eet fra Storhertugen af Weimar som endnu opholder sig i Holland og eet fra Bloch, hvori jeg seer at han ogsaa ude i sin landlige Hvile maler flittigt.

Tak for hvert Brev De sender mig! Tak for hver venlig Tanke.

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad

[kuvert]

Til Fru D. Melchior født Henriques.

"Rolighed". Gamle Kalkbrænderivei paa Østerbro, udenfor Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 94, 113)