Dato: 12. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

781 Til E.Collin. Holsteinborg den 12 Juni 1874

Kjære Ven !

Forleden Dag fik jeg en Skrivelse fra Boghandler Brockhaus i Leipzig med Ønske om at udfylde vedlagte trykte Artikel over mig til 11 Oplag af Conversations Lexicon, men Afsenderen havde taget Feil, der var ikke lagt en Artikel over mig men over Schakspilleren Andersen, hvorfor jeg strax sendte samme tilbage og gjorde opmærksom paa Feiltagelsen. Nu fik jeg iaftes Brev igjen med det rette Indlæg, men det er mig meget svært at udfylde samme, der er høist ufuldstændigt især i den senere Tid; Strax tænkte jeg at sende det til Nicolai Bøgh med Bøn om at udføre dette lille Arbeide, da jeg ikke selv ret veed hvad jeg skal meddele og hvad jeg skal undlade at fortælle; jeg vil ogsaa nødigt selv være den der giver Meddelelsen; men nu troer jeg at Bøgh ikke er stærk nok i Tydsken til at give det kort og klart, som Sligt skal gives; De kjære Ven, der altid i Overførelse af mine Tanker fra Dansk til Tydsk strax velvilligt er kommet mig imøde vil ogsaa her hjelpe mig. Jeg skal korteligt opgive Dem nogle Data til Afbenyttelse, De kan udelade der af hvad De synes ikke hører til eller sætte det i den rette Stiil. Saaledes synes jeg maa nævnes den Fest mine mange Venner i Kjøbenhavn gjorde for mig den 6 September, den Dag det var 50 Aar siden jeg som en fattig Dreng kom til Byen og at H. M Kongen ved denne Fest hædrede mig med Udnævnelsen til Commandeur af Danebrogen; at jeg senere af min Fødeby, med stor Festlighed der blev udnævnt til Æresborger og at Kongen af Sverrig forundte mig St Olafs Commandeur Kors. Naar der i det trykte tydske vedlagte Stykke omtales enkelte Sprog mine Skrifter ere oversatte i og man særligt der fremhæver det Czechiske, da troerjeg der ogsaa maa tilføies, det hollandske, det ny-græske, det rusiske, i hvilket foruden Eventyrene ogsaa Improvisatoren for længst er oversat, man kan med Sandhed nævne at flere af mine Skrifter ere blevne oversatte i de fleste europæiske Sprog [I Margen: enkelte Eventyr ere saagar oversatte i det hindostanske]. Blandt de senest nævnte Skrifter staaer min Reise i Spanien, men efter den er udkommet og oversat Besøg i Portugal; »Lykke? Peer« der af Critikken er blevet særdeles rosende omtalt, desuden næsten hvert Aar en ny lille Samling af Eventyr og Historier. Til Scenen er leveret og opført: Folkecomedien »Paa Langebro«, dernæst Lystspillet »Han er ikke født« og det romantiske Drama: Da Spanierne var her; begge de to sidste Arbeider opførtes paa det kongelige Theater. I de sidste halvandet Aar harjeg derimod aldeles ikke været productiv men Lidende af Gigt og Leversyge, men er nu i de sidste Dage i Bedring og opfyldt af Lyst og Trang til fornyet literair Virksomhed. Paa min 69aarige Fødselsdag iaar hædrede min Konge mig med Udnævnelse til Conferentsraad.

Vær nu saa venlig, kjære Ven, at sætte dette sammen og om nogle Dage sende det til Hr Boghandler Brockhaus i Leipzig.

Jeg bliver her paa Holsteinborg kun til førstkomne Søndag Eftermiddag, da kjører jeg over til Grev Moltkes paa Bregentved, hvor jeg dog neppe bliver længere end 8 Dage, vil De eller andre Venner i den Tid glæde mig med Brev, da sendes et saadant til Bregentved over Stationen Haslev. Med mit Befinde[nde] er det gaaet mærkeligt godt frem i disse tre Ugerjeg har været paa Holsteinborg, kun ved Nattetid lider jeg endnu noget Tryk i Hjertekulen og om Leveren; men jeg gaaer uden Ledsagelse dagligt lange Vandringer i Haven og Grevinden er mageløs god og opmærksom mod mig, jeg har her Alt hvad Rigdom og god Villie kan forunde. Det er ogsaa med en Slags Veemod jeg tænker paa at reise herfra. I min Alder veed man ikke om man i et kommende Aar igjen kommer til det kjære Sted man forlader. Veiret har været smukt paa de to sidste Dage nær, igaar var det meget koldt og stormende, jeg er blevet sat tilbage i mit gode Befindende, i denne Morgen liderjeg af Gigt i venstre Arm og i begge Knae, saa jeg neppe kan bevæge disse uden stor Smerte, her er igjen lagt i Kakkelovnen hos mig, men den Varme jager neppe Gigten bort.

Hils paa det hjerteligste Deres kjære Kone, der, som jeg haaber, nåd har faaet Brev fra mig, hils begge Deres Brødre og ere Louise, Viggo og Gerd ude paa Ellekilde da glem Ingen af dem Om en Uges Tid tager jeg vist fra Bregentved til »Rolighed«, hvor Melchiors vente mig.

Deres meget hengivne H. C. Andersen E.S. Hils Jonas og andre kjære Venner !–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost