Dato: 9. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: to engle med sorte vinger]

Holsteinborg ved Skjelskør

den 9 Juni 1874

Kjære Ven!

Af Candidat Oksen, hvem jeg antager De er i stadig Brevvexling med, har De vel hørt at jeg Dagen før Pintsel forlod Byen og tog herud til Holsteinborg. Aftenen forud feiredes Hartmanns Jubileum, jeg var, desværre, ikke med, min Læge tillod det ikke, men jeg sendte en Sang, der som A viserne og Hartmann selv mælder mig blev optaget med stormende Jubel. De har vel læst den. Candidat Oksen fulgte mig til Sorø, hvor han saa blev til Aftentoget gik til Kjøbenhavn. Han fik med Lærer Rossing seet Kirken, Academiet / og dets Have. Fra Sorø reiste jeg, ledsaget af Grev Holsteins ældste Søn: Studenten Ulrich Adolph og naaede ved Middags Spisetid Holsteinborg. Modtagelsen var saa inderlig og hjertelig, som altid, Jeg har to smukke Værelser paa Solsiden, ud til Haven, har ingen Trapper at stige, kan lige træde ud under Guldregn og Sirener, see Fjorden og Glenø Skove. Jeg gaaer daglig alene omkring i den store Have og føler meer og meer at Kræfterne komme, men med Hjerne-Maven som Lægen kalder Nærvenettet i, Hjertekulen, er det ikke rigtig fat, især ved Nattetid knuger det mig, heelt om i Siden hvor Leveren ligger, saa jeg er ved at faae ondt, men jeg føler mig ikke længer svimmel, har god / Appetit, saa jeg tør ikke klage. Paa Søndag har jeg været tre Uger her paa Holsteinborg og reiser da til Bregentved hvor den grevelige Familie venter mig, der bliver jeg en Uges Tid, og vil Gud, er jeg saaledes i Slutningen af Juni paa det kjære "Rolighed" hos Grosserer Melchiors. Den unge svenske Componist A. Hägg, som i halv-tredie Aar har været i Udlandet paa Jenny Linds Legat, er i forrige Uge kommet fra Neapel her hjem og boer for en Tid hos Melchiors, der er altsaa deilig Musik at høre, jeg glæder mig dertil ligesom ogsaa at være sammen med denne musikalske rigt begavede Natur. Lad mig, om ikke længe, høre fra Dem kjære Ven, at jeg kan vide hvorledes De / har det, ligesom Deres Forældre og Søskende. Vil De i Bispegaarden bringe min hjertelige Hilsen ligesom til Hr Politimester Kochs og til hver af mine Venner i den kjære gamle By. Om jeg iaar kommer der, er meget uvist, det skeer kun dersom Lægen siger i Efteraaret, at jeg skal syd paa, men jeg vil haabe at jeg iaar kan trives og groe i Hjemmet og vinde Kræfter til at staae Vinteren imod med, naar Kulden kommer og den stærke Blæst; Vi vente i Eftermiddag her paa Holsteinborg Frøken Dal Borgo fra Odense, saa jeg kan snart fa ae talt lidt om Fødebyen, hvor De, kjære Ven nu priser Sommer i Skove og Mark. - Veiret er deiligt, Luften klart og Nattergalen synger ved Dag og Nat uden for mine Vinduer, men jeg har endnu ikke begyndt at synge.

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Hr Candidat: theolog:

Veber

i

Odense.

(fra H. C. Andersen.)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 196-202)